NOTÍCIES
CONTACTE

Mesures flexibilitzadores: assessorament i reconeixement

Servei que presta el centre educatiu a persones adultes, de forma personalitzada, amb la finalitat d’obtenir una diagnosi per saber si la seva experiència laboral i els cursos de formació que hagi realitzat es poden reconèixer acadèmicament per continguts d’un cicle formatiu. 

El servei consta de dues fases:

Assessorament. En finalitzar aquesta fase es disposa d’un informe d’assessorament com a resultat de la diagnosi de l’experiència laboral i la formació obtinguda amb les indicacions sobre quins continguts es poden reconèixer d’un títol de Formació Professional.

Reconeixement. A partir de l’informe d’assessorament es verifiquen les feines realitzades i se’n comprova el seu coneixement per tal de poder-se equiparar amb els continguts dels cicles formatius relacionats. El resultat d’aquesta fase és un certificat amb les UF (unitats formatives) reconegudes que podran ser convalidades quan la persona interessada es matriculi al cicle formatiu corresponent.

Requisit per sol·licitar el servei:

Haver complert 18 anys  i acreditar una experiència laboral o en activitats socials, d'almenys dos anys, en el sector professional relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges.

MÉS INFORMACIÓ:
Assessorament: https://inslagarrotxa.cat/servei-dassessorament/
Reconeixement: https://inslagarrotxa.cat/servei-de-reconeixement-daprenentatges/

ACCESSOS DIRECTEs

INS LA GARROTXA
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram