NOTÍCIES
CONTACTE
CICLES FORMATIUS Grau mitjÀ

Warning: Use of undefined constant DESC - assumed 'DESC' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/clients/client1/web503/web/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/components/classes/code-block.class.php(115) : eval()'d code on line 21

Construcció

Els estudis de construcció permeten tenir la capacitació professional per exercir en qualsevol activitat pròpia dels treballs d’obra de paleta i de formigó en la construcció d’edificis, tant sigui obra nova com rehabilitació, manteniment i reforma com en obres d’urbanització.


ACCÉS
MÒDULS
DISTRIBUCIÓ HORÀRIA
SORTIDES
DÍPTICS
Videos

ACCÉS

Per accedir a un Cicle Formatiu de Grau Mitjà s’ha de complir un dels requisits següents

 • Disposar del títol de graduat o graduada en educació secundària.
 • Disposar del títol d’FP1 (o equivalent).
 • Disposar del títol de tècnic (CFGM) o equivalent.
 • Tenir el segon de BUP aprovat.
 • Superar el curs d’accés a cicles formatius de grau mitjà (CAM).
 • Superar la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà.
 • Superar la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

MÒDULS

CONSTRUCCIÓ

UNITATS FORMATIVES:
UF1 Obres d’edificació
UF2 Obra civil

DESCRIPCIÓ:
En aquest mòdul es pretén donar una visió general de les obres d’edificació, així com l’obra civil. Per una banda, s’analitzen les principals tipologies d’obres, i s’aprèn a relacionar els documents d’un projecte tipus amb la funció que compleixen en el procés de construcció, identificant-ne la informació rellevant per a l’execució. Per altra banda, s’analitzen els agents que intervenen en les obres, així com professionals i oficis que executen treballs d’obres, relacionant les funcions que compleixen amb les seves responsabilitats. I finalment, s’expliquen els principals materials emprats en obres d’edificació, relacionant les seves característiques bàsiques amb les aplicacions i condicions d'ús.

INTERPRETACIÓ DE PLÀNOLS DE CONSTRUCCIÓ

UNITATS FORMATIVES:
UF1 Representació i interpretació de plànols
UF2 Introducció al CAD (dibuix assistit per ordinador)

DESCRIPCIÓ:
En aquest mòdul es pretenen adquirir habilitats pel que fa a la representació d’elements constructius o espais construïts, elaborant croquis acotats a mà alçada, detalls o perspectives. També es treballa la interpretació dels diferents plànols constructius presents en un projecte executiu, i s’aprenen a utilitzar, en l’àmbit d’iniciació, programes de dibuix assistit per ordinador.

PAVIMENTS, ENRAJOLATS I APLACATS

UNITATS FORMATIVES:
UF1 Paviments discontinus
UF2 Enrajolats i aplacats

DESCRIPCIÓ:
En aquest mòdul s’aprèn a identificar els diferents materials per pavimentar, enrajolar, col•locar materials prefabricats per aplacats. S’adquireix el criteri per a l’organització de la col•locació, els treballs de preparació previs i seleccionar els recursos necessaris. Es dona especial importància en ser capaç de realitzar el correcte replanteig pel que fa a la disposició de les peces segons la superfície a revestir, així com utilitzar el material de fixació i rejuntat correcte.

FÀBRIQUES

UNITATS FORMATIVES:
UF1 Obres de fàbrica a revestir
UF2 Obres de fàbrica vista
UF3 Obres de fàbrica de pedra

DESCRIPCIÓ:
En aquest mòdul s’aprèn a identificar i utilitzar els diferents materials per a formar murs de fàbrica segons les seves característiques i usos. S’ensenya a identificar i saber quin i quan s’ha de construir cada mur com també quines capes el conformen. S’aprèn en quin entorn de l’obra s’ha de treballar per construir aquests elements i quines eines i recursos es disposa per a poder-ho executar de manera correcta i segura.
Es treballa amb materials ceràmics, petris, ciment… es dona el coneixement dels aglomerants d’unió, tipus, usos i dosificacions.
Es treballa la pràctica de mur convencional amb aïllament i cambra d’aire amb revestiment exterior i interior. També es practica la col•locació d’obra vista i de pedra vista.

REVESTIMENTS

UNITATS FORMATIVES:
UF1 Enguixats
UF2 Arrebossats i estucats
UF3 Recrescudes planes

DESCRIPCIÓ:
En aquest mòdul es treballa l’aplicació de revestiments continus, tant per interiors com per exteriors. Principalment, s’ensenyarà a enguixar, arrebossar i realitzar estucats, des de la preparació prèvia de les parets on s’ha d’enguixar, remolinar o estucar, fins a l’aplicació pròpiament dita i l’acabat final. S’expliquen i realitzen aquests treballs tant a bona vista, com reglejats i mestrejats. S’aprèn a treballar l’estea en superfícies llises i les diferents solucions per resoldre punts concrets de l’obra: cantoneres, arestes i angles tancats.

ENCOFRATS

UNITATS FORMATIVES:
UF1 Encofrats verticals
UF2 Encofrats horitzontals i inclinats

DESCRIPCIÓ:
En aquest mòdul es dona coneixement de tota la tipologia de sistemes d’encofrat tant per materials com per usos o procediments. Es fa especial èmfasi en els encofrats més tradicionals de la nostra zona. S'aprèn a encofrar de manera pràctica petits elements com lloses, forjats o formes concretes i a conèixer materials i diferents tipus d'ancoratges. L’aprenentatge d’encofrats de gran dimensió es farà directament en obra i observació a partir de visites d’obres.

FORMIGÓ ARMAT

UNITATS FORMATIVES:
UF1 Armadures passives
UF2 Formigó

DESCRIPCIÓ:
En aquest mòdul s’aprèn a reconèixer els diferents usos del formigó i els diferents procediments d'execució de cada element de forma genèrica. S’aprèn a identificar el formigó per la seva tipificació, segons els usos, ambients, consistències, dosificacions… i a calcular-ne el cubicatge i les dosificacions. S’aprèn com treballen els elements estructurals de formigó individualment i el conjunt d’una estructura. Quina funció té l’armadura passiva en aquests elements en cada cas.
S’aprèn a interpretar plànols d'especejament d’armats i entendre la disposició i la importància de cada armadura, així com la diferència d’armats i elements per la seva bona execució.

ORGANITZACIÓ DE TREBALLS DE CONSTRUCCIÓ

UNITATS FORMATIVES:
UF1 Organització d’obres de construcció
UF2 Organització dels talls del ram de paleta i formigó

DESCRIPCIÓ:
Per tal d’optimitzar recursos materials, humans i temps és convenient haver planificat correctament les diferents activitats que es requereixen per l’execució d’una obra. Per això, en aquest mòdul s’expliquen quines són aquestes activitats, quins són els diferents industrials que les han de portar a terme i com calcular la quantitat de material necessari, d’acord amb el projecte executiu que defineix una obra. Es donen els coneixements per poder calcular el pressupost d’execució d’una obra.

OBRES D'URBANITZACIÓ

UNITATS FORMATIVES:
UF1 Paviments i mobiliari urbà
UF2 Serveis urbans

DESCRIPCIÓ:
En aquest mòdul es tracta de conèixer els treballs fora de l’àmbit d’edificació. Són les obres d’urbanització, construcció de carrers, places, parcs i tot el que comporta aquesta tipologia de treballs. S’aprèn a interpretar les cotes i nivells indicats en el projecte d’urbanització. S’aprèn la col•locació de paviments, vorades i mobiliari urbà. Així com tot el que fa referència a les rases, pous i arquetes per instal•lacions de les xarxes dels diferents serveis.

COBERTES

UNITATS FORMATIVES:
UF1 Cobertes inclinades
UF2 Cobertes planes

DESCRIPCIÓ:
En aquest mòdul s’aprèn a construir diferents tipus de cobertes, tant inclinades com planes, i tots aquells elements que van associats a aquesta part de l’edifici: voladissos i xemeneies. Es treballa amb els materials adequats segons la solució proposada en projecte. Es realitzaran pràctiques d’execució de cobertes inclinades de diferents tipologies, amb envanets de sostremort i sobre estructura inclinada. També s’aprendrà la construcció de cobertes planes on és especialment important la definició dels pendents.

IMPERMEABILITZACIONS I AïLLAMENTS

UNITATS FORMATIVES:
UF1 Impermeabilitzacions
UF2 Aïllaments

DESCRIPCIÓ:
En aquest mòdul es pretén conscienciar de la importància de l’estanqueitat i del correcte aïllament tèrmic en els edificis. S’ensenya la col•locació de làmines impermeables en coberta i a comprovar-ne el bon funcionament.
En diverses zones dels edificis es col•loquen aïllaments, els més rellevants són els tèrmics, però hi ha altres tipus d’aïllaments, com són els acústics. S’aprendrà a col•locar-los segons les característiques de cada un d’ells.

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

UNITATS FORMATIVES:
UF1 Incorporació al treball
UF2 Prevenció de riscos laborals

DESCRIPCIÓ:
Aquest mòdul professional dona coneixements per incorporar-se en el mercat de treball i dels drets i deures que tenen els treballadors, a més de proporcionar les eines per a la recerca d’ocupació.
També s’aprèn a identificar les situacions de risc derivades del treball i es coneixen els mitjans de prevenció i protecció.

EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA

UNITATS FORMATIVES:
UF1 Empresa i iniciativa emprenedora

DESCRIPCIÓ:
Aquest mòdul dona coneixements sobre el món empresarial i les eines per desenvolupar la pròpia creativitat i iniciativa per començar un projecte empresarial; també es desenvolupa un pla d’empresa, per crear així el propi lloc de treball.

ANGLÈS TÈCNIC

UNITATS FORMATIVES:
UF1 Anglès tècnic

DESCRIPCIÓ:
S’aprèn a utilizar la llengua anglesa per tal de ser capaç de relacionar-se de forma professional amb altres professionals, siguin d’on siguin; així com aprendre vocabulari especialitzat del sector de la construcció mitjançant revistes, catàlegs i manuals. Cada vegada, els mercats són més globals i la necessitat de conèixer una llengua estrangera és bàsic per moure’s pel món en qualsevol mena de feina.

SÍNTESI

UNITATS FORMATIVES:
UF1 Síntesi

DESCRIPCIÓ:
Es tracta d'un treball final del cicle de dos anys, on l'alumne/a proposa un projecte d’una obra hipotètica o estudi d’un apartat concret d’un tall d’obra. Comença realitzant els plànols a partir d’una base facilitada pel professorat, seguint els criteris segons s’han anat desenvolupant els coneixements dels diferents àmbits d’obra. Una part de l’obra es construirà físicament i es comprovarà que els amidaments i pressupostos calculats en l’àmbit teòric s’ajusten a la realitat.
A final de segon, haurà de presentar el treball amb format paper i digital, i fer-ne una defensa.

FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL

UNITATS FORMATIVES:
UF1 Formació en centres de treball

DESCRIPCIÓ:
Realització de pràctiques en una empresa del sector efectuant tasques relacionades amb els continguts del cicle.

DISTRIBUCIÓ HORÀRIA

Organització

Durada: 2.000 hores
Distribució: intensiu, dos cursos en modalitat DUAL
Horari 1r curs: matins
Horari 2n curs: tardes

DESCARREGA'T L'HORARI

SORTIDES

Professionals

 • Treballador/a per compte propi o en empreses constructores.
 • Treballador/a en administracions públiques.
 • Tècnic en paleteria en col·locació: d’obra ceràmica per revestir i vista, de bloc prefabricat i de pedra.
 • Realitzar construccions en pedra seca.
 • Paleta en construcció de cobertes.
 • Instal·lador d’impermeabilitzacions en edificis i obra civil.
 • Encofrador/a i estructurista en obres de formigó armat.
 • Col·locador/a de paviments i revestiments.
 • Paleta d’urbanització.

Acadèmiques

 • Realitzar un altre cicle de Grau Mitjà per completar la formació.
 • Continuar amb un cicle de Grau Superior afí a la família professional.
 • Accedir a un cicle de Grau Superior d’altres famílies professionals.
 • Cursar Batxillerat.

DÍPTICS

Download

Adquirir els coneixements i destreses per poder treballar en la construcció d’estructures de formigó armat, de parets de ceràmica, de pedra i de blocs.
Executar acabats i revestiments com remolinats, lliscats, enrajolats i col·locació de paviments.
Replantejar i construir cobertes.
Realitzar totes les activitats descrites a partir de la interpretació de plànols.
Realitzar treballs en pedra seca d’acord amb les tècniques constructives tradicionals.

ACTUALITAT

Ens visita MERÇONA PUIG ANTICH

L'alumnat de segon de Batxillerat del nostre institut ha participat en una conversa amb la...

Visites del Cicle de MECÀNICA

Gràcies a l'empresa Inteplast els alumnes de 2n de mecanització hem pogut fer una pràctica...

Ens visita el Lycée Professionel de Bavay

Le mercredi 3 avril dernier, les élèves français de 3ème année ont reçu 19 élèves...

CRACKS a Primer d'ESO

I quin talent que tenim a #1esoinslagarrotxa !!!! En Mateu Perramon i en Perseu Forner s'han classificat...

ACCESSOS DIRECTEs

INS LA GARROTXA
enter-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram