CICLES FORMATIUS Grau mitjÀ

Producció agropecuària

Amb aquests estudis s’obté la capacitació professional per elaborar productes agropecuaris i/o participar en els processos d’elaboració atenent criteris de qualitat, sostenibilitat, i rendibilitat i respectant totes les normes de benestar animal, riscos laborals, protecció ambiental i seguretat alimentària.


Organització

Durada: 2.000 hores
Distribució: Intensiu, dos cursos
Horari: Matins

OBJECTIUS

L’alumne tindrà un nivell de coneixements que el capacitarà per organitzar i gestionar els mitjans de producció agropecuària, analitzar les condicions del medi i establir les mesures correctives.

Les competències professionals es concentren en: organitzar i gestionar els mitjans de producció agropecuària, controlar-ne l’ús (adobs, llavors, maquinària, pinso, etc.), seleccionar les espècies, varietats o races més adaptables al medi.

Gestionar i organitzar explotacions familiars agropecuàries i empreses agrícoles i ramaderes des de la seva projecció, organització, manteniment i desenvolupament, participant d’una manera activa en el control i selecció dels adobs, llavors, races més apropiades i maquinària més adaptable a les condicions de l’explotació.

ACCÉS
MÒDULS
DISTRIBUCIÓ
SORTIDES
DÍPTICS

ACCÉS

Per accedir a un Cicle Formatiu de Grau Mitjà s’ha de complir un dels requisits següents

 • Disposar del títol de graduat o graduada en educació secundària.
 • Disposar del títol d’FP1 (o equivalent).
 • Disposar del títol de tècnic (CFGM) o equivalent.
 • Tenir el segon de BUP aprovat.
 • Superar el curs d’accés a cicles formatius de grau mitjà (CAM).
 • Superar la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà.
 • Superar la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

MÒDULS

Fonaments agronòmics

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Climatologia
UF2 Aigua, sòl i fertilització. Ecosistemes
UF3 Topografia
UF4 Botànica

DESCRIPCIÓ:

És dels mòduls fonamentals, s’estudia la relació entre el clima i la jardineria o l’agricultura, les característiques físico-químiques del sòl, tipus i relació amb l’aigua, necessitats de reg per part de les plantes, nutrients minerals i classes d’adobs. També s’aprèn a realitzar croquis de les parcel·les i finques tot treballant les escales. Finalment, estudiem la planta des del punt de vista dels seus òrgans externs; diferenciació i utilitats així com la fisiologia vegetal (nutrició, reproducció i relació) i l’organització del regne vegetal amb les principals famílies. A totes les UF hi ha una part pràctica que pot ser d’interpretació de dades meteorològiques, de realització d’analítiques o manipulació del sòl, de realització de croquis o de reconeixement i estudi de plantes i els seus òrgans.

Fonaments zootècnics

UNITATS FORMATIVES:
UF1 Etnologia, anatomia i fisiologia.
UF2 Alimentació del bestiar
UF3 Reproducció animal
UF4 Sanitat animal
UF5 Allotjaments ramaders
UF6 Producció ramadera
UF7 Benestar animal

DESCRIPCIÓ:

Aquest mòdul pretén assentar les bases de la producció animal, conèixer les races, el maneig i tipus de producció que podem trobar. Tanmateix es relaciona amb el tipus de estabulacions i allotjaments dels quals en dependrà el benestar i el maneig d’aquests animals.
També estudiaràs els diferents sistemes de gestió de la reproducció i la millora genètica dels animals així com les condicions sanitàries en què ha de tenir lloc la seva explotació.
Una part està dedicada al coneixement i disseny del tipus d’estabulacions més adequades per cada tipus de bestiar.

Taller i equips de tracció

UNITATS FORMATIVES :

UF1 El taller
UF2 Maneig i manteniment del tractor i màquines motrius

DESCRIPCIÓ:

En aquest mòdul s’estudien les parts del motor i la mecánica de la maquinària emprada en el món de l’agricultura amb la finalitat de fer-ne una bon ús i manteniment de forma segura per nosaltres i per la gent de l’entorn. També has d’adquirir unes nocions bàsiques de soldadura i treball amb diferents màquines de taller.

INFRAESTRUCTURES I INSTAL·LACIONS AGRÍCOLES

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Infraestructures agrícoles.
UF2 Manteniment d’instal·lacions agrícoles
UF3 Instal·lacions de reg
UF4 Sistemes de protecció i producció forçada

DESCRIPCIÓ:

Es tracta de conèixer diferents instal·lacions agrícoles i de jardineria com són els hivernacles, els sistemes de reg, instal·lacions elèctriques senzilles, i una base d'instal·lacions solars, tant en la seva vessant teòrica, com fent visites d'algunes instal·lacions, com saber representar gràficament plànols d'instal·lacions senzilles amb un programa informàtic de dibuix.
Hivernacles: Es donen a conèixer els diferents tipus d'hivernacles, el seu funcionament, el control automatitzat, materials utilitzats, plànols i es completa la informació amb una visita a uns hivernacles on es pot veure tot allò que s'ha explicat a classe.
Instal·lacions elèctriques: un cop donades les pautes de l'electricitat bàsica, la resta és totalment pràctic de manera que l'alumne munta diferents circuits elèctrics senzills que pot trobar en una instal·lació senzilla agrícola o de jardineria.
Instal·lacions d'Energia solar: es dóna a conèixer la part teòrica de les instal·lacions solars més corrents i es complementa amb una sessió pràctica al taller d'Energia solar fotovoltaica de l'escola i una visita.
Instal·lacions de reg: es donen a conèixer les bases teòriques de les instal·lacions de reg complementant amb la pràctica de càlculs i instal·lacions senzilles.

PRINCIPIS DE SANITAT VEGETAL

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Vegetació espontània i agents abiòtics.
UF2 Plagues
UF3 Malalties
UF4 Estat sanitari de les plantes.
UF5 Mètodes de protecció

DESCRIPCIÓ:

En aquest mòdul aprendràs les plagues , malalties, patògens ,… que poden afectar a les plantes i com podem preveure o detectar la seva presència en el nostre cultiu.
Aprendràs a evaluar l’estat sanitari de les plantes i decidir si cal dur a terme alguna actuació per tal de millorar el seu estat.

CONTROL FITOSANITARI

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Productes químics fitosanitaris
UF2 Preparació i aplicació de productes químics fitosanitaris
UF3 Manipulació i emmagatzematge de productes químics fitosanitaris

DESCRIPCIÓ:

En aquest mòdul aprenem a calcular com s´han de preparar i aplicar els productes que fem servir per matar herbes, lluitar contra els fongs i les plagues dels cultius que afecten a l´agricultura.
Una vegada aprovat el Cicle Formatiu, havent cursat aquest mòdul, el Departament d´Agricultura et donarà el Carnet Qualificat per l´Aplicació de Productes Fitosanitaris, vol dir que podràs anar a fer tractaments per la gent i/o treballar en una empresa on venguin productes fitosanitaris.

IMPLANTACIÓ DE CULTIUS

UNITATS FORMATIVES :

UF1 L’explotació agrícola
UF2 Implantació de cultius en agricultura convencional
UF3 Implantació de cultius fora sòl

DESCRIPCIÓ:

Aprendràs de forma pràctica i teòrica les diferents tècniques de sembra i implantació dels cultius més típics de la nostra zona i el maneig de les nostres terres de conreu aplicant diferents tècniques de rotació de conreus , estratègies d’abonat,… per tal de que poguem ser sostenibles i a l’hora rentables.
A la Uf3 aprendràs com cultivar de forma més intensiva sense sòl i d’una manera forçada com poden ser els cultius hidropònics i en hivernacle.

PRODUCCIÓ AGRÍCOLA

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Producció agrícola extensiva
UF2 Producció fructícola
UF3 Producció hortícola
UF4 Producció de planta ornamental

DESCRIPCIÓ:

Aprendràs el maneig i característiques dels diferents cultivars des dels cultius extensius com poden ser els cereals , farratges i proteaginoses , passant per els cultius fructícoles i hortalisses fins al cultiu de plantes ornamentals.
Caldrà aprendre les diferents varietats de cada cultiu, les seves necessitats i demandes, els possibles problemes , com solucionar-los i quina producció podem obtenir.

PRODUCCIÓ DE LLET, OUS I ANIMALS PER A VIDA

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Pastures i Pasturatge
UF2 Producció d´animals per a vida
UF3 Producció de llet
UF4 Producció d´ous i pollets

DESCRIPCIÓ:

En aquest mòdul es tracta d´aprendre com es manejen els diferents sistemes de pastures en funció dels animals que tenim.
Com seleccionem els animals que ens quedem a l´explotació. Com es munyen les vaques , cabres, ovelles(diferens tipus de rutines i sales de munyir) i com produir una llet de qualitat.
Veurem i estudiarem els diferents sistemes productius d´ous: ecològics, camperes, de terra i de gàbia. Tant d´ous per al consum com d´ous per futures gallines ponedores.

PRODUCCIÓ DE CARN I ALTRES PRODUCCIONS RAMADERES

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Porcí
UF2 Boví
UF3 Oví i cabrum
UF4 Aviram
UF5 Producció apícola

DESCRIPCIÓ:

En aquest mòdul estudiem com es crien i s´engreixen els animals que produeixen la carn que consumim. Les principals espècies estudiades són el porcí, el boví, les aus i les ovelles i cabres.
També aprenem com es produeix la mel que es consumeix.

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Incorporació al treball
UF2 Prevenció de riscos laborals

DESCRIPCIÓ:

Ens donarà coneixements sobre el mercat de treball al qual ens incorporarem en un futur, dels drets i deures que tenim com a treballadors, a més de proporcionar-nos les eines per a la recerca d’ocupació.
També aprendrem a identificar les situacions de risc derivades del treball i coneixerem els mitjans de prevenció i protecció.

EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Empresa i iniciativa emprenedora.

DESCRIPCIÓ:

Ens donarà coneixements sobre el món empresarial, les eines per desenvolupar la nostra creativitat i iniciativa per començar un projecte empresarial, desenvolupar un pla d’empresa i crear-nos així el nostre propi lloc de treball.

ANGLÈS TÈCNIC

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Anglès tècnic

DESCRIPCIÓ:

Aprendre a utilizar la llengua anglesa per tal de ser capaç de relacionar-se de forma professional amb altres professionals siguin d’on siguin o simplement ser capaç de consultar catàlegs o fer compres per internet . Cada vegada els mercats són més globals i la necessitat de conèixer una llengua estrangera és bàsic per moure’s pel món facis la feina que facis.

SÍNTESI

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Sintesi

DESCRIPCIÓ:

Es tracta d'un treball final del cicle de dos anys on l'alumne proposa un tema projecte que tant pot ser existent com de nova creació, a poder ser, millor un tema on l'alumne es senti còmode o conegui mínimament. Comença plantejant uns objectius, ja siguin de modificació, remodelació o implantació d'un nou projecte, en el qual desenvoluparà la seva idea utilitzant informació i recursos que trobarà al llarg dels dos anys de cicle. A final de segon haurà de presentar el treball amb format paper i digital fent una defensa del mateix.És una oportunitat perquè l'alumne comenci a pensar en el seu futur i comenci a desplegar els coneixements adquirits durant els dos anys de formació.

FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Formació en Centres de Treball

DESCRIPCIÓ:

Aquest és un mòdul que no es fa a l´institut, són les pràctiques que es fan a les diferents empreses. En funció del que més interessi a l´alumne les pràctiques es fan en un tipus o altre d´empresa, posant-nos sempre d´acord alumne, empresa, tutor i familia.

DISTRIBUCIÓ

Download

SORTIDES

Professionals

 • Treballador/a qualificat/ada per compte d’altri en cultius i ramaderia
 • Treballador/a qualificat/ada per compte propi en cultius i ramaderia
 • Agricultor/a, horticultor/a, fructicultor/a, floricultor/a, criador/a de bestiar, avicultor/a, apicultor/a, productor/a de llet, productor/a d’ous, operador/a de maquinària agrícola i ramadera

Acadèmiques

 • Realitzar un altre cicle de Grau Mitjà per completar la formació.
 • Accedir, a través d’una prova o curs d’accés, a un cicle de Grau Superior de la mateixa família professional o de famílies afins.
 • Cursar Batxillerat.

DÍPTICS

Download

ACTUALITAT

"Vola Arnau, vola "

Amb aquestes paraules llegides pels seus companys hem fet l'acte de comiat del nostre alumne,...

Més informació
TRES PREMIS SALVADOR REIXACH

Amb mascareta i complint totes les mesures de seguretat s’han pogut  celebrar els XX Premis...

Més informació
Comencem a recollir les pomes

Amb el compàs de les Festes del Tura ( enguany sense actes), les pomes Galas...

Més informació
Amb la primavera, neixen els xais.

Hem tingut un nou naixement al ramat de l'Institut. El nostre ramat pastura al turó de...

Més informació

"Vola Arnau, vola "

Amb aquestes paraules llegides pels seus companys hem fet l'acte de comiat del nostre alumne,...

TRES PREMIS SALVADOR REIXACH

Amb mascareta i complint totes les mesures de seguretat s’han pogut  celebrar els XX Premis...

TALLERS EXTRAESCOLARS

Tens ganes de fer breakdance, robòtica, bàsquet, aeròbic o futbet ? Doncs apunta't a algun...

Comencem a recollir les pomes

Amb el compàs de les Festes del Tura ( enguany sense actes), les pomes Galas...

ACCESSOS DIRECTEs

INS LA GARROTXA
enter-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram