NOTÍCIES
CONTACTE
CICLES FORMATIUS Grau superior

Warning: Use of undefined constant DESC - assumed 'DESC' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/clients/client1/web503/web/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/components/classes/code-block.class.php(115) : eval()'d code on line 21

Disseny i producció per a plàstics i metalls

Aquests estudis permeten obtenir, en tres anys, dos títols de Tècnic Superior:

Disseny en fabricació mecànica.
Programació de la producció per emmotllament de metalls i polímers.
Igualment, es pot optar per obtenir un únic títol en dos anys.

El cicle es realitza en modalitat dual. Això significa que els estudiants alternen la formació a l’institut amb l’aprenentatge en empreses mitjançant pràctiques remunerades. Les principals empreses de la zona en el sector del plàstic i l’emmotllament col·laboren en aquests estudis.

L’alumne es formarà, bàsicament, en el domini de programes CAD 3D, el Control Numèric, el disseny mecànic, la verificació mitjançant màquines tridimensionals i el maneig de màquines d’injecció de plàstic així com els seus sistemes automàtics associats.


ACCÉS
MÒDULS
DISTRIBUCIÓ HORÀRIA
SORTIDES
DÍPTICS
Videos

ACCÉS

Per accedir a un Cicle Formatiu de Grau Superior s’ha de complir un dels requisits següents

 • Disposar del títol de batxillerat.
 • Disposar del títol de tècnic/a de grau mitjà formació professional o d’arts
  plàstiques i disseny.
 • Haver superat el COU.
 • Disposar del títol d’FP2.
 • Disposar del títol de tècnic superior (CFGS) o equivalent.
 • Superar el curs d’accés a cicles formatius de grau superior (CAS).
 • Superar la prova d’accés als cicles formatius de grau superior.
 • Superar la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
 • Disposar de titulació universitària.

MÒDULS

REPRESENTACIÓ GRÀFICA (DIBUIX I CAD)

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Interpretació i normalització gràfica
UF2 Disseny assistit per ordinador (CAD)

DESCRIPCIÓ:

En aquest mòdul s’aprendrà a dibuixar peces, conjunts mecànics i plànols amb programes de disseny per ordinador, en 2 dimensions (AutoCAD ®) i en 3D (SolidWorks ®), seguint en tot moment la normativa adequada al disseny mecànic.
L’alumne podrà realitzar de forma gratuïta l’examen oficial de certificació de Solidworks que l’acreditarà en el coneixement d’aquest programa.

MATERIALS

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Materials metàl·lics
UF2 Materials polimèrics
UF3 Materials ceràmics i compostos

DESCRIPCIÓ:

El coneixement dels materials i les seves propietats és bàsic tant per projectistes com pels qui els utilitzen per fabricar components.
Aquest mòdul es dedica a l’estudi de l’estructura, les propietats i les normes que defineixen els diferents materials: metalls, plàstics i materials composites.

TÈCNIQUES DE FABRICACIÓ I CNC

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Determinació de processos
UF2 Execució de processos

DESCRIPCIÓ:

L’objectiu d’aquest mòdul és adquirir una base de coneixements i habilitats en quan a fabricació en entorns de taller mecànic. Es realitzen pràctiques a taller de mecanitzat amb torns i fresadores, així com unes hores mínimes de soldadura. S’inclou també l’aprenentatge de la programació de controls numèrics (CNC) amb llenguatge ISO, amb pràctiques sobre les màquines i també nocions bàsiques de software CAM (utilitzant MasterCAM ® i VisualMILL®).

AUTOMATITZACIÓ

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Automatismes elèctrics, pneumàtics i hidràulics
UF2 Sistemes automatitzats
UF3 Programació de robots industrials

DESCRIPCIÓ:

La primera UF es dedica a aprendre les nocions bàsiques de pneumàtica, hidràulica i dels comanaments elèctrics de les màquines. Inclou classes teòriques i també pràctiques de totes aquestes tècniques.
La UF2 es dedica a l’automatització mitjançant dispositius programables, realitzant diferents pràctiques amb algun PLC (autòmat programable) senzill, com el LOGO de Siemens.
La última part està dedicada a la preparació i programació de robots industrials (robots manipuladors de braç), encarant les pràctiques a l’ús d’aquests dispositius en la indústria de la transformació del plàstic.

DISSENY MECÀNIC

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Disseny de productes mecànics
UF2 Selecció i avaluació de materials i elements mecànics*

*La UF2 no es cursa: es convalida havent aprovat Materials i Qualitat de primer.

DESCRIPCIÓ:

S’aprendrà a dissenyar productes mecànics en general, especialment components de màquines, de forma que compleixin els requeriments establerts en quan a funcionalitat, resistència, muntatge, etc. S’insisteix especialment en conèixer i saber utilitzar en el projecte els productes i elements normalitzats del mercat com rodaments, cargolam, elements de transmissió, perfilaria, etc.
A banda de les classes teòriques, es treballa sobre projectes pràctics realitzats en SolidWorks ®.

DISSENY DE MATRIUS

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Anàlisi d’elements per al disseny d’útils de processat de xapa i estampació
UF2 Disseny d’útils de processat per deformació volumètrica
UF3 Disseny d’útils de processat per doblegat
UF4 Disseny d’útils de processat per embotició
UF5 Disseny d’útils de processat per tall

DESCRIPCIÓ:

Es tracta el disseny dels components de xapa metàl·lica i el projecte de les seves matrius, que són els utillatges que cal construir per fer aquestes peces en sèrie en una premsa. L’alumne realitza diferents projectes, que culminen amb el disseny d’una matriu progressiva (les matrius progressives són de les tasques més complexes dins l’àmbit de la matriceria).

DISSENY DE MOTLLES PER A PLÀSTICS

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Anàlisi per al disseny de motlles de polímers
UF2 Disseny de motlles de polímers

DESCRIPCIÓ:

Per fabricar en sèrie qualsevol peça de plàstic cal dissenyar i construir un motlle adaptat a aquesta peça. En aquest mòdul s’estudia el disseny d’aquests motlles, pensant bàsicament en el procés de injecció.
Es treballa a partir d’un projecte pràctic que es realitza per etapes. El professor va explicant els conceptes a mesura que es requereixen per fer avançar aquest projecte. El disseny del motlle d’injecció es realitza amb el SolidWorks ®, utilitzant-ne també el Moldflow ® per càlcul i simulació del procés.

DISSENY DE MODELS I MOTLLES PER A FOSA

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Anàlisi d’elements per a motlles i models de fosa
UF2 Disseny de motlles i models de fosa

DESCRIPCIÓ:

Es realitza el disseny d’un component de fosa metàl·lica i dels utillatges necessaris per obtenir-lo: models manuals, models de placa i/o motlles per injecció metàl·lica.
Es treballa a partir d’un projecte pràctic que es realitza per etapes. El professor va explicant els conceptes a mesura que es requereixen per fer avançar aquest projecte. El disseny de components i motlles es realitza utilitzant el programa SolidWorks ®.

PROJECTE DE DISSENY

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Projecte de disseny de productes mecànics

DESCRIPCIÓ:

En aquest mòdul es realitzen varis projectes de disseny mecànic, procurant que almenys algun d’aquests sigui complert i es faci per encàrrec o conjuntament amb una empresa que serà el client real del grup d’alumnes projectistes .
El projecte inclourà l’estudi i decisió de les millors solucions constructives per un determinat problema, la realització del disseny i la documentació final amb plànols, memòria i pressupost.

EMMOTLLAMENT DE METALLS I PLÀSTICS

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Emmotllament de termoplàstics
UF2 Emmotllament de termostables i elastòmers
UF3 Fosa de metalls
UF4 Forja, sinteritzat i altres processos

DESCRIPCIÓ:

S’estudien les tècniques de producció de components de plàstic i metall mitjançant motlles. Les més importants són la injecció de plàstics (que és la que té un tractament més intens en aquest cicle) i la fosa de metalls.
A banda de les classes teòriques, aquest mòdul té una part de pràctiques a l’institut i també d’aprenentatge en empreses del sector mitjançant pràctiques remunerades en modalitat dual.

EMMOTLLAMENT OBERT

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Processos amb motlle obert per a materials polimèrics
UF2 Processos amb motlle obert per a materials metàl·lics
UF3 Conformació de materials compostos
UF4 Processos de fabricació additiva

DESCRIPCIÓ:

Aquest mòdul complementa el M10 (Emmotllament de metalls i polímers) i tracta processos de fabricació com l’extrusió de metalls i de plàstics i el termoformat. Un capítol apart és el que inclou la fabricació de peces de materials compostos (fibra de carboni, per exemple), que és un sector que té un gran creixement en l’actualitat. Un altre sector de fort creixements és el de la fabricació additiva, per exemple amb les impressores 3D, i que s’estudia en la darrera UF.

VERIFICACIÓ DE PRODUCTES

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Metrologia
UF2 Assajos mecànics i no destructius
UF3 Assajos físico-químics
UF4 Control de processos

DESCRIPCIÓ:

S’estudia l’àmbit de treball corresponent al que seria el control de qualitat en les empreses. Així, es treballa especialment en el control de les mides dels components (metrologia), ja sigui amb els instruments tradicionals (calibres, micròmetres, etc.), com utilitzant màquines de mesurar per coordenades. A banda d’això, s’estudia també el control dels materials i les seves propietats, la detecció de defectes i el control de la producció.
A banda de les classes teòriques, es realitzen diferents pràctiques en el taller de metrologia i materials de l’institut.

PROGRAMACIÓ DE LA PRODUCCIÓ

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Gestió de la producció
UF2 Gestió de magatzems

DESCRIPCIÓ:

Inclou l’estudi de tècniques i habilitats que corresponen als encarregats d’organitzar i gestionar la producció en una planta industrial. Això inclou, saber distribuir les màquines a la planta (lay-out), determinar què s’ha de fabricar en cada moment (pla mestre), quines matèries primeres cal comprar i quan, com etiquetar, com empaquetar, com gestionar el magatzem, etc.
Per alguns exercicis s’utilitza software de planificació de recursos (ERP i MRP).

QUALITAT, RISCOS I PROTECCIÓ AMBIENTAL

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Gestió de la qualitat
UF2 Gestió de la prevenció de riscos laborals
UF3 Gestió de la protecció ambiental

DESCRIPCIÓ:

L’adopció de sistemes i mètodes que assegurin la qualitat en el treball realitzat s’ha generalitzat en totes les empreses d’una certa entitat. ISO 9000 és un d’aquests sistemes, potser el més conegut.
De la mateixa manera, les empreses també adopten sistemes i mètodes de treball per gestionar la prevenció d’accidents, la gestió dels seus residus i l’impacte ambiental de la seva activitat.
En aquest mòdul s’expliquen aquests mètodes i sistemes, adaptats a l’entorn productiu i a les oficines de disseny, i es procura que l’alumne s’adapti a treballar en tot moment segons les pautes que comporten (millora contínua, ordre, procediments i instruccions de treball, avaluacions de riscos, etc.).

PROJECTE DE PROGRAMACIÓ DE LA PRODUCCIÓ

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Projecte de programació de la producció

DESCRIPCIÓ:

Es tracta de la realització d’un projecte pràctic consistent en planificar i posar en marxa la producció d’un determinat component o conjunt en una planta industrial.
Aquest mòdul, sempre que sigui possible, es porta a terme majoritàriament en empreses del sector mitjançant pràctiques remunerades en modalitat dual.

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Incorporació al treball
UF2 Prevenció de riscos laborals

DESCRIPCIÓ COLL·LOQUIAL DE QUÈ ES FA:

Ens donarà coneixements sobre el mercat de treball al qual ens incorporarem en un futur, dels drets i deures que tenim com a treballadors, a més de proporcionar-nos les eines per a la recerca d’ocupació.
També aprendrem a identificar les situacions de risc derivades del treball i coneixerem els mitjans de prevenció i protecció.

EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Empresa i iniciativa emprenedora.

DESCRIPCIÓ:

Ens donarà coneixements sobre el món empresarial, les eines per desenvolupar la nostra creativitat i iniciativa per començar un projecte empresarial, desenvolupar un pla d’empresa i crear-nos així el nostre propi lloc de treball.

FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Formació en Centres de treball

DESCRIPCIÓ:

Realització de pràctiques en una empresa del sector efectuant tasques relacionades amb els continguts del cicle.

DISTRIBUCIÓ HORÀRIA

Organització

Durada: 2000 hores (1 títol) / 3000 hores (2 títols)
Distribució: Dos cursos (1 títol) / Tres cursos (2 títols)
Horari: 1r matins, 2n i 3r tardes + pràctiques en empreses (DUAL)

DESCARREGA'T L'HORARI

SORTIDES

Professionals

Aquests estudis s’han dissenyat per tal que l’alumne sigui polivalent en els perfils tècnics més demandats i valorats per les empreses.

El perfil de disseny permet treballar en oficines tècniques, R+D, enginyeries i departaments de disseny d’empreses de fabricació de productes mecànics, màquines, motlles i matrius. La funció del tècnic serà col·laborar en el projecte de disseny, elaborar plànols amb programes CAD, realitzar la documentació tècnica així com dissenyar els utillatges de fabricació.

El perfil de producció permet treballar en processos de fabricació per emmotllament, especialment la injecció de plàstics, com a preparador de màquines, en planificació i gestió de la producció, i també en control de qualitat com a verificador o metròleg.

Ambdós perfils permeten també adaptar-se a entorns de taller com a programador i preparador de màquines de Control Numèric, com a tècnic en programes de CAM, en el control dels automatismes associats a les màquines i en la gestió del seu
manteniment.

Acadèmiques

Estudis universitaris: Accés a diferents graus d’enginyeria amb una convalidació d’una part dels crèdits a cursar, especialment:

 • Enginyeria mecànica
 • Enginyeria de Disseny industrial i desenvolupament del producte
 • Enginyeria biomèdica
 • Enginyeria elèctrica
 • Enginyeria electrònica industrial i automàtica
 • Enginyeria de l’energia
 • Enginyeria química

Estudiar altres cicles formatius de grau superior

DÍPTICS

Download

ACTUALITAT

"ASSASSINAT o SABOTATGE ?"

Nous reconeixements pel Treball de l'Aniol Sucarrats i Costa 🚂🚂🚂 "Accident o Sabotatge ? El...

TOTS A FITXAR !!!!

Alumnat de #4esoinslagarrotxa de la matèria de Tecnologia dissenyen un dispositiu per tal que el professorat puguI...

OLIMPÍADA JUNIOR de GEOGRAFIA

Alumnat de #3esoinslagarrotxa de Socials paraticipen a la II Olimpíada Junior de Geografia organitza de per la @univgirona...

PREMIS a TREBALLS de RECERCA

Premis a treballs de recerca d'estudiants de batxillerat del Consell Social de la Universitat de...

ACCESSOS DIRECTEs

INS LA GARROTXA
enter-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram