CICLES FORMATIUS Grau mitjÀ

Manteniment electromecànic

Muntar i mantenir maquinària, equip industrial i línies automatitzades de producció d’acord amb la normativa vigent.

Manteniment elèctric i mecànic d’instal·lacions i màquines industrials.


Organització

Durada: 2.000 hores
Distribució: Intensiu, dos cursos
Horari : 1r matins, 2n tardes

OBJECTIUS

Muntar i mantenir maquinària i equip electromecànic.

Muntar i mantenir els sistemes elèctrics i electrònics de maquinària i equipament industrial.

Conduir i mantenir l’equip industrial de línies de producció automatitzades.

Dur a terme l’administració, gestió i comercialització en la petita empresa o taller.

ACCÉS
MÒDULS
DISTRIBUCIÓ
SORTIDES
DÍPTICS

ACCÉS

Per accedir a un Cicle Formatiu de Grau Mitjà s’ha de complir un dels requisits següents

 • Disposar del títol de graduat o graduada en educació secundària.
 • Disposar del títol d’FP1 (o equivalent).
 • Disposar del títol de tècnic (CFGM) o equivalent.
 • Tenir el segon de BUP aprovat.
 • Superar el curs d’accés a cicles formatius de grau mitjà (CAM).
 • Superar la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà.
 • Superar la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

MÒDULS

Tècniques de fabricació

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Interpretació gràfica
UF2 Materials
UF3 Metrologia
UF4 Mecanitzat manual
UF5 Mecanitzat amb maquina-eina
UF6 Interpretació gràfica elèctrica (UF de centre)

DESCRIPCIÓ:

L’alumnat rebrà els coneixements teòrics i pràctics sobre utillatges i eines, dibuix i interpretació de plànols de fabricació, màquines, i normativa aplicable. Identificació de materials, tractaments, propietats i selecció. Preparació de maquines i equips, mecanitzat manual i amb màquina eina, mesures i verificacions dimensionals, amb uns procediments ordenats i metòdics, aplicant els conceptes sobre prevenció de riscos en les operacions mecàniques.
A la UF6 l’alumne aprendrà a dissenyar circuits elèctrics utilitzant el software EPLAN.

TÈCNIQUES D'UNIÓ I MUNTATGE

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Procediments de muntatge i unió
UF2 Conformació i unions no soldades
UF3 Soldadura

DESCRIPCIÓ:

En aquest mòdul l’alumne aprendrà els processos i procediments de conformació i muntatge d’unions desmuntables, elements, materials, eines i màquines per a la seva realització al taller, així com els procediments per fer les unions soldades, tècniques de soldadura, preparació de superfícies, equips, ajust de paràmetres, materials d’aportació, utilitzant els equips de protecció individual i aplicant els sistemes de seguretat per a màquines de soldar.

ELECTRICITAT I AUTOMATISMES ELÈCTRICS

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Mesures en els circuits de C.C
UF2 Mesures en els circuits de C.A
UF3 Instal·lacions electrotècniques
UF4 Quadres elèctrics

DESCRIPCIÓ:

Estudi de circuits elèctrics en corrent continu i muntatge i programació d’ un robot seguidor de línies.
Estudi i mesura de circuits en corrent alternmonofàsic i trifàsic.
Muntatge d’instal·lacions domèstiques.
Muntatge d’automatismes industrials cablats.

AUTOMATISMES PNEUMÀTICS I HIDRÀULICS

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Automatismes pneumàtics
UF2 Automatismes hidràulics
UF3 Programació d’automatismes pneumàtics i hidràulics.

DESCRIPCIÓ:

S’estudien i es realitzen muntatges pràctics de sistemes amb funcionament automàtic mitjançant circuits elèctrics, pneumàtics i hidràulics. Aquestes tècniques s’anomenen “Tècniques de fluids”.
La pneumàtica utilitza la força de l’aire a pressió per generar moviments.
La hidràulica utilitza la força d’un líquid ( aigua, oli ...) a pressió per generar moviments.
S’utilitzen autòmats programables (PLC’s) per automatitzar aquesta mena d’automatismes.

MUNTATGE I MANTENIMENT MECÀNIC

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Elements de maquines
UF2 Muntatge i posada en marxa de màquines
UF3 Manteniment mecànic

DESCRIPCIÓ:

En aquest mòdul s’estudiaran els elements que composen les maquines, els moviments lineals, circulars i la seva transmissió, mecanismes, reductors, embragatges i caixes de canvi, corretges, politges i cadenes. Muntatge i posada en marxa de màquines, realització d’operacions de reparació i modificació, diagnòstic d’avaries, elements de màquina, i els diferents procediments i programes pel seu manteniment, documentació, i recanvis.

MUNTATGE I MANTENIMENT ELÈCTRIC/ELECTRÒNIC

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Màquines elèctriques
UF2 Muntatge i manteniment de màquines elèctriques
UF3 Sistemes automàtics per màquines elèctriques

DESCRIPCIÓ:

S’estudien i es realitzen muntatges pràctics de màquines elèctriques.
Inicialment s’estudia la construcció de cada grup de màquines ( transformadors, generadors i motors de corrent continu i corrent altern).
Un cop conegudes les màquines es realitzen estudis dels paràmetres bàsics de funcionament a partir del control d’aquestes mitjançant quadres elèctrics.
Els quadres elèctrics es realitzaran seguint els estàndards de qualitat, utilitzant eines de disseny amb ordinador i posteriorment es portaran a la practica al taller.

MUNTATGE I MANTENIMENT DE LÍNIES AUTOMATITZADES

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Organització del manteniment industrial
UF2 Processos auxiliars de producció
UF3 Sistemes mecatrònics
UF4 Manteniment correctiu en sistemes mecatrònics

DESCRIPCIÓ:

Estudi dels processos de manteniment a la industria. Conceptes bàsics i tipologies de manteniment. Conèixer els elements associats a un procés: sensors, actuadors, robots, cadenes de muntatge, autòmats...Es desmunta i es torna a muntar la maqueta que posteriorment s’utilitzarà en el crèdit de síntesi.

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Incorporació al treball
UF2 Prevenció de riscos laborals

DESCRIPCIÓ:

Ens donarà coneixements sobre el mercat de treball al qual ens incorporarem en un futur, dels drets i deures que tenim com a treballadors, a més de proporcionar-nos les eines per a la recerca d’ocupació.
També aprendrem a identificar les situacions de risc derivades del treball i coneixerem els mitjans de prevenció i protecció.

EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Empresa i iniciativa emprenedora

DESCRIPCIÓ:

Ens donarà coneixements sobre el món empresarial, les eines per desenvolupar la nostra creativitat i iniciativa per començar un projecte empresarial, desenvolupar un pla d’empresa i crear-nos així el nostre propi lloc de treball.

ANGLÈS TÈCNIC

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Anglès Tècnic

DESCRIPCIÓ:

Estudi de l’ anglès tècnic i traducció de textos tècnics.

SÍNTESI

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Crèdit de Síntesi

DESCRIPCIÓ:

Muntatge i programació d’una maqueta que simula un procés industrial. La maqueta està comandada per un autòmat programable. També s’elabora la documentació pertinent.

FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Formació en Centres de Treball

DESCRIPCIÓ:

Pràctiques a una empresa realitzant tasques relacionades amb els continguts del cicle. Com a mínim 350 hores que es poden començar a realitzar al 3r trimestre del primer curs.

DISTRIBUCIÓ

Download

SORTIDES

Professionals

Les activitats de manteniment es desenvolupen en tots els sectors industrials; en alguns subsectors on aquestes funcions tenen una importància rellevant són:

 • Metal·lúrgica i fabricació de productes metàl·lics
 • Indústria de la construcció de maquinària, equipament mecànic i automatització
 • Indústria sector plàstic, alimentària i tèxtil

Els tècnics que surtin d’aquest cicle formatiu podran treballar als equips de manteniment, o bé com a caps de línia en empreses de les activitats esmentades, o bé com a tècnics en empreses de serveis de manteniment industrial.

Acadèmiques

 • Realitzar un altre Cicle de Grau Mitjà per completar la formació.
 • Accedir, a través d’una prova d’accés o un curs d’accés, a un cicle de Grau Superior de la mateixa família professional o de famílies afins:
  • Edificació i obra civil, Electricitat i Electrònica, Fabricació mecànica, etc.
  • Cursar Batxillerat.

DÍPTICS

Download

ACTUALITAT

CESSIÓ D'ORDINADORS A L'ALUMNAT

Aquesta setmana s'ha fet el repartiment en cessió d'ordinadors per a l'alumnat de Segon Cicle...

Més informació
El projecte de Salut STOP FUM a l'institut ! veu la llum

Des de l'assignatura d'Educació per la Salut, i a partir de la participació de l'Institut...

Més informació
CRIBRATGE MASSIU A L'INSTITUT
Més informació
Connectem, JOVES ?
Més informació

CESSIÓ D'ORDINADORS A L'ALUMNAT

Aquesta setmana s'ha fet el repartiment en cessió d'ordinadors per a l'alumnat de Segon Cicle...

LES JOT al CFGS de LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC

EN el marc de les JOT, l'alumnat del CFGS del laboratori clínic i biomèdic han...

FAVES, PÈSOLS i ALLS

A l’optativa d’hort , l’alumnat de #2esoinslagarrotxa treballa de valent per veure ben aviat com...

El projecte de Salut STOP FUM a l'institut ! veu la llum

Des de l'assignatura d'Educació per la Salut, i a partir de la participació de l'Institut...

ACCESSOS DIRECTEs

INS LA GARROTXA
enter-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram