NOTÍCIES
CONTACTE
CICLES FORMATIUS Grau mitjÀ

Manteniment electromecànic

Els estudis de manteniment electromecànic permeten obtenir la capacitació professional per muntar i mantenir maquinària, equip industrial i línies automatitzades de producció d’acord amb la normativa vigent. Realitzar el manteniment elèctric i mecànic d’instal·lacions i màquines industrials.


Organització

Durada: 2.000 hores
Distribució: Intensiu, dos cursos
Horari 1r curs: matins
Horari 2n curs: tardes

OBJECTIUS

Muntar i mantenir maquinària i equip electromecànic.
Muntar i mantenir els sistemes elèctrics i electrònics de maquinària i equipament industrial.
Conduir i mantenir l’equip industrial de línies de producció automatitzades.
Dur a terme l’administració, gestió i comercialització en la petita empresa o taller.

ACCÉS
MÒDULS
DISTRIBUCIÓ
SORTIDES
DÍPTICS

ACCÉS

Per accedir a un Cicle Formatiu de Grau Mitjà s’ha de complir un dels requisits següents

 • Disposar del títol de graduat o graduada en educació secundària.
 • Disposar del títol d’FP1 (o equivalent).
 • Disposar del títol de tècnic (CFGM) o equivalent.
 • Tenir el segon de BUP aprovat.
 • Superar el curs d’accés a cicles formatius de grau mitjà (CAM).
 • Superar la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà.
 • Superar la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

MÒDULS

TÈCNIQUES DE FABRICACIÓ

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Interpretació gràfica
UF2 Materials
UF3 Metrologia
UF4 Mecanitzat manual
UF5 Mecanitzat amb maquina-eina
UF6 Interpretació gràfica elèctrica (UF de centre)

DESCRIPCIÓ:

L’alumnat rebrà els coneixements teòrics i pràctics sobre utillatges i eines, dibuix i interpretació de plànols de fabricació, màquines i normativa aplicable. Identificació de materials, tractaments, propietats i selecció. Preparació de màquines i equips, mecanitzat manual i amb màquina eina, mesures i verificacions dimensionals, amb uns procediments ordenats i metòdics, aplicant els conceptes sobre prevenció de riscos en les operacions mecàniques.
A la UF6 l’alumnat aprendrà a dissenyar circuits elèctrics utilitzant el software EPLAN.

TÈCNIQUES D'UNIÓ I MUNTATGE

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Procediments de muntatge i unió
UF2 Conformació i unions no soldades
UF3 Soldadura

DESCRIPCIÓ:

En aquest mòdul l’alumnat aprendrà els processos i procediments de conformació i muntatge d’unions desmuntables, elements, materials, eines i màquines per a la seva realització al taller; així com els procediments per fer les unions soldades, tècniques de soldadura, preparació de superfícies, equips, ajust de paràmetres i materials d’aportació; utilitzant els equips de protecció individual i aplicant els sistemes de seguretat per a màquines de soldar.

ELECTRICITAT I AUTOMATISMES ELÈCTRICS

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Mesures en els circuits de C.C
UF2 Mesures en els circuits de C.A
UF3 Instal·lacions electrotècniques
UF4 Quadres elèctrics

DESCRIPCIÓ:

En aquest mòdul s’estudien els circuits elèctrics en corrent continu i muntatge, i programació d’un robot seguidor de línies. Es fa l’estudi i mesura de circuits en corrent altern monofàsic i trifàsic. Es realitza el muntatge d’instal·lacions domèstiques i el d’automatismes industrials cablats.

AUTOMATISMES PNEUMÀTICS I HIDRÀULICS

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Automatismes pneumàtics
UF2 Automatismes hidràulics
UF3 Programació d’automatismes pneumàtics i hidràulics.

DESCRIPCIÓ:

S’estudien i es realitzen muntatges pràctics de sistemes amb funcionament automàtic mitjançant circuits elèctrics, pneumàtics i hidràulics. Aquestes tècniques s’anomenen “Tècniques de fluids”.
S’utilitzen autòmats programables (PLC’s) per automatitzar mitjançant llenguatge d’escala aquests automatismes.

MUNTATGE I MANTENIMENT MECÀNIC

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Elements de maquines
UF2 Muntatge i posada en marxa de màquines
UF3 Manteniment mecànic

DESCRIPCIÓ:

En aquest mòdul s’estudien els elements que composen les màquines, els moviments lineals i circulars i la seva transmissió, mecanismes, reductors, embragatges i caixes de canvi, corretges, politges i cadenes. Es fa el muntatge i posada en marxa de màquines, es realitzen operacions de reparació i modificació, diagnòstic d’avaries, elements de màquina, i els diferents procediments i programes pel seu manteniment, documentació i recanvis.

MUNTATGE I MANTENIMENT ELÈCTRIC/ELECTRÒNIC

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Màquines elèctriques
UF2 Muntatge i manteniment de màquines elèctriques
UF3 Sistemes automàtics per màquines elèctriques

DESCRIPCIÓ:

S’estudien i es realitzen muntatges pràctics de màquines elèctriques.
Inicialment, s’estudia la construcció de cada grup de màquines (transformadors, generadors i motors de corrent continu i corrent altern).
Un cop conegudes les màquines es realitzen estudis dels paràmetres bàsics de funcionament a partir del control d’aquestes mitjançant quadres elèctrics.
Els quadres elèctrics es realitzaran seguint els estàndards de qualitat, utilitzant eines de disseny amb ordinador i, posteriorment, es porten a la pràctica al taller.

MUNTATGE I MANTENIMENT DE LÍNIES AUTOMATITZADES

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Organització del manteniment industrial
UF2 Processos auxiliars de producció
UF3 Sistemes mecatrònics
UF4 Manteniment correctiu en sistemes mecatrònics

DESCRIPCIÓ:

S’estudien els processos de manteniment a la indústria. Conceptes bàsics i tipologies de manteniment. Es coneixen els elements associats a un procés: sensors, actuadors, robots, cadenes de muntatge, autòmats… S'aprèn a automatitzar utilitzant el PLC i programant amb mètode GRAFCET i posterior traducció a llenguatge d’escala. Finalment, es desmunta i es torna a muntar la maqueta que, posteriorment, s’utilitzarà en el crèdit de síntesi.

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Incorporació al treball
UF2 Prevenció de riscos laborals

DESCRIPCIÓ:

Aquest mòdul professional dona coneixements per incorporar-se en el mercat de treball i dels drets i deures que tenen els treballadors, a més de proporcionar les eines per a la recerca d’ocupació.
També s’aprèn a identificar les situacions de risc derivades del treball i es coneixen els mitjans de prevenció i protecció.

EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Empresa i iniciativa emprenedora

DESCRIPCIÓ:

Aquest mòdul dona coneixements sobre el món empresarial i les eines per desenvolupar la pròpia creativitat i iniciativa per començar un projecte empresarial; també es desenvolupa un pla d’empresa, per crear així el propi lloc de treball.

ANGLÈS TÈCNIC

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Anglès Tècnic

DESCRIPCIÓ:

Aprendre a utilizar la llengua anglesa per tal de ser capaç de relacionar-se de forma professional amb altres professionals, siguin d’on siguin; així com també entendre els manuals tècnics. Cada vegada, els mercats són més globals i la necessitat de conèixer una llengua estrangera és bàsic per moure’s pel món en qualsevol tipus de feina.

SÍNTESI

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Crèdit de Síntesi

DESCRIPCIÓ:

L’alumnat realitza un projecte de muntatge i programació d’una maqueta que simula un procés industrial. La maqueta està comandada per un autòmat programable. També s’elabora la documentació pertinent.

FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Formació en Centres de Treball

DESCRIPCIÓ:

Aquest és un mòdul que no es fa a l’institut, són les pràctiques que es fan a les diferents empreses relacionades amb el sector.

DISTRIBUCIÓ

Download

SORTIDES

Professionals

Les activitats de manteniment es desenvolupen en tots els sectors industrials; en alguns subsectors on aquestes funcions tenen una importància rellevant són:

 • Metal·lúrgica i fabricació de productes metàl·lics
 • Indústria de la construcció de maquinària, equipament mecànic i automatització
 • Indústria sector plàstic, alimentària i tèxtil

Els tècnics que surtin d’aquest cicle formatiu podran treballar als equips de manteniment, o bé com a caps de línia en empreses de les activitats esmentades, o bé com a tècnics en empreses de serveis de manteniment industrial.

Acadèmiques

 • Realitzar un altre cicle de Grau Mitjà per completar la formació.
 • Continuar amb un cicle de Grau Superior afí a la família professional.
 • Accedir a un cicle de Grau Superior d’altres famílies professionals.
 • Cursar Batxillerat.

DÍPTICS

Download

ACTUALITAT

“Olimpíades Memorial Ernest Campderrich”

A partir d’ara les olimpíades de l’Institut La Garrotxa es diran “Olimpíades Memorial Ernest Campderrich”...

Més informació
Nou número de la XINXETA

Estem molt contents de fer-vos arribar el número 43 de "La xinxeta". Aquest any, per...

Més informació
El 75% dels estudiants de Cicles Formatius troben feina

Prop del 75% dels estudiants de graus superiors de l’Institut la Garrotxa han aconseguit trobar...

Més informació
DONACIÓ DE SANG

El nostre institut participa en la Marató de Donants de Sang de Catalunya. Aquest 2023...

Més informació

Visca les matemàtiques !!

Entrega dels premis a l'alumnat amb els millors resultats en els concursos matemàtics del Tour...

Premi de la UDG per a Marc Fontàs

Podem donar una nova vida als contenidors marítims ? Aquesta i altres preguntes troben resposta...

EMPÚRIES i COMPANYIA

El passat divendres 28 d’abril, els alumnes de Llatí de 4t ESO vam gaudir d’una...

Visita al Parlament

Sortida de l'alumnat de 3r d'ESO a Barcelona per conèixer el màxim òrgan responsable del...

ACCESSOS DIRECTEs

INS LA GARROTXA
enter-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram