NOTÍCIES
CONTACTE
Cicles Formatius grau superior

Warning: Use of undefined constant DESC - assumed 'DESC' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/clients/client1/web503/web/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/components/classes/code-block.class.php(115) : eval()'d code on line 21

Automatització i robòtica industrial + Mecatrònica industrial

Aquests estudis permeten obtenir, en tres cursos, dos títols de Tècnic Superior:

Automatització i robòtica industrial
Mecatrònica industrial

El cicle es realitza en modalitat dual. Això significa que els estudiants alternen la formació a l'institut amb l'aprenentatge en empreses mitjançant pràctiques remunerades. Les principals empreses de la zona en el sector de la fabricació i automatització de maquinària industrial col·laboren en aquests estudis.

Aquests estudis estan encaminats a proporcionar els coneixements necessaris per poder realitzar funcions de definició de producte, projecte, construcció, muntatge, instal·lació, logística i manteniment d'equips i sistemes automàtics i robots industrials.


Organització

Durada: 2.000 hores (1 títol) / 3.000 hores (2 títols)
Distribució: Intensiu: dos cursos (Títol: Automatització i robòtica industrial) / tres cursos (Títols: Automatització i robòtica industrial + Mecatrònica industrial)
Horari : 1r matins, 2n i 3r tardes + pràctiques en empreses (DUAL)

OBJECTIUS

Disseny i desenvolupament de projectes d’automatització.

Construcció i posada a punt d’equips de mesura, control i regulació automàtics.

Muntatge i posada en servei de sistemes i instal·lacions automàtiques industrials.

Manteniment de sistemes automàtics i dels seus equips i instal·lacions associades.

Muntatge i posada en servei i programació de robots industrials.

Disseny i desenvolupament de projectes de fabricació mecànica de maquinària industrial.

ACCÉS
MÒDULS
DISTRIBUCIÓ
SORTIDES
DÍPTICS

ACCÉS

Per accedir a un Cicle Formatiu de Grau Superior s’ha de complir un dels requisits següents

 • Disposar del títol de batxillerat.
 • Haver superat el COU.
 • Disposar del títol d’FP2.
 • Disposar del títol de tècnic superior (CFGS) o equivalent.
 • Superar el curs d’accés a cicles formatius de grau superior (CAS).
 • Superar la prova d’accés als cicles formatius de grau superior.
 • Superar la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
 • Disposar de titulació universitària.

MÒDULS

automatització SISTEMES ELÈCTRICS, PNEUMÀTICS I HIDRÀULICS

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Automatització elèctrica cablada
UF2 Automatització pneumàtica i electropneumàtica
UF3 Automatització hidràulica i electrohidràulica

DESCRIPCIÓ:

S’estudien i es realitzen muntatges pràctics de sistemes amb funcionament automàtic mitjançant circuits elèctrics, pneumàtics i hidràulics.
La pneumàtica utilitza la força de l’aire a pressió per generar moviments.
La hidràulica utilitza la força d’un líquid ( aigua, oli ...) a pressió per generar moviments.
Aquestes tècniques s’anomenen “Tècniques de fluid”.

automatització SISTEMES SEQÜENCIALS PROGRAMABLES

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Instal·lació i muntatge d’autòmats programables ( PLC).
UF2 Programació d’autòmats programables
UF3 Disseny de sistemes seqüencials

DESCRIPCIÓ:

Un PLC (Autòmat programable) podríem dir que és una mena de PC industrial que serveix per controlar sistemes automatitzats.
En aquest mòdul s’explica detalladament què és i quines parts composen un PLC i com funciona, tot de manera pràctica mitjançant la realització d’exercicis pràctics i petits projectes.

automatització SISTEMES DE MESURA I REGULACIÓ

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Sensors, sistemes de condicionament i mesura i dispositius d'accionament.
UF2 Sistemes de regulació automàtica
UF3 Sistemes de mesura virtual i adquisició de dades

DESCRIPCIÓ:

Aquest mòdul consta de 3 unitats:
A la primera unitat s’estudien, es proven i es connecten uns aparells anomenats sensors que permeten extreure informació sobre el nostre món físic (temperatura, posició, velocitat, etc.).
A la segona s’estudien i es programen sistemes continus, com ara el control de la temperatura d’un forn, el control de velocitat d’un motor, etc.
A la tercera unitat es veuen i es configuren sistemes informàtics capaços d’adquirir dades i supervisar i visualitzar gràficament processos.
Per portar a terme totes les pràctiques del mòdul s'utilitzen els controladors LOGO! OBA8 i Arduino, que es programen amb diagrames de funcions i codi respectivament.

automatització SISTEMES DE POTÈNCIA

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Configuració d’Instal·lacions Elèctriques
UF2 Màquines elèctriques
UF3 Electrònica de potència

DESCRIPCIÓ:

Aquest mòdul consta de 3 unitats:
A la primera unitat s’estudien els fenòmens físics que tenen a veure amb l’electricitat i el magnetisme amb l’objectiu de comprendre el funcionament de les instal•lacions elèctriques industrials i domèstiques.
A la segona s’expliquen i s’utilitzen les màquines elèctriques industrials (motors de CC i de CA, transformadors i generadors).
A la tercera s’expliquen les bases de l’electrònica de potència a la pràctica, tot muntant una font d’alimentació que pugui passar de CA a CC.

automatització DOCUMENTACIÓ TÈCNICA EN AUTOMATITZACIÓ I ROBÒTICA INDUSTRIAL

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Documentació gràfica en projectes d’automatització i robòtica industrial
UF2 Documentació escrita en projectes d’automatització i robòtica industrial
UF3 Pressupostos en projectes d’automatització i robòtica industrial

DESCRIPCIÓ:

S’explica el funcionament d’un programa informàtic de gestió de projectes elèctrics (EPLAN) per elaborar els esquemes elèctrics, la distribució en armaris, plànols de mecanitzats, assignació d’articles, llistes automàtiques (elements, cables, mànegues, borns, direccionament PLC, ...), d’un projecte industrial d’automatització.
S’assoleix un nivell suficient per a treballar professionalment amb aquesta mena de software.

automatització SISTEMES PROGRAMABLES AVANÇATS

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Sistemes avançats de control industrial
UF2 Sensors avançats

DESCRIPCIÓ:

S’aprenen eines avançades de programació en PLC, com són les funcions parametritzades, i es treballa amb entrades i sortides analògiques amb connexió real no simulada. També es desenvolupa l’ús de memòries configurables (DB’s) i es presenten eines de programació amb llenguatge d’alt nivell (text estructurat, SCL i S7-GRAPH). També es fa una iniciació a la visió artificial i a les càmeres industrials en automatitzacions amb pràctiques reals.

automatització ROBÒTICA INDUSTRIAL

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Configuració de robots industrials
UF2 Programació de robots industrials
UF3 Manteniment de robots industrials
UF4 Servo accionaments

DESCRIPCIÓ:

En aquest mòdul s’estudien, es manipulen i es programen a la pràctica braços robots industrials. Concretament el que es fa és programar el robot industrial utilitzant un programa simulador i posteriorment, un cop el programa funciona perfectament, es passa al robot real per realitzar-ne els ajustatges finals. S’aprenen a programar els robots de les marques FANUC, KUKA i ABB que són dels més utilitzats en el nostre entorn industrial.

automatització COMUNICACIONS INDUSTRIALS

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Estructures i protocols de comunicacions industrials.
UF2 Sistemes de control i supervisió de processos
UF3 Xarxes industrials
UF4 Sistemes d’accés remot a processos industrials

DESCRIPCIÓ:

Es tracta d’un mòdul on es treballen aspectes de comunicacions entre els diversos dispositius que integren una instal·lació automàtica industrial, així com l’accés i manteniment remot d’aquesta.
Es fan les pràctiques amb els PLC, pantalles, variadors i perifèries descentralitzades de diferents busos de comunicacions industrials.

automatització INTEGRACIÓ DE SISTEMES D’AUTOMATITZACIÓ INDUSTRIAL

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Planificació i gestió dels processos de muntatge.
UF2 Muntatge, programació i ajust dels sistemes d’automatització.
UF3 Posada en marxa dels sistemes d’automatització.
UF4 Planificació i gestió del manteniment dels sistemes d’automatització.

DESCRIPCIÓ:

Es tracta d’un mòdul molt pràctic on és treballa mitjançant projectes i de forma integrada les diverses competències adquirides als altres mòduls del cicle.
Es treballen projectes de programació de màquines processos amb autòmat programable. Seguidament es posen a punt les maquetes (configurades amb elements industrials reals: sensors, motors, cilindres pneumàtics...), es programen amb PLC i es posen en marxa. Finalment s'aprenen tècniques més complexes (Grafcets paral·lels, guia Gemma, ús de funcions per control d'actuadors...) per programar i posar en marxa una maqueta més complexa.

automatització INFORMÀTICA INDUSTRIAL

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Equips, xarxes locals i entorns web.
UF2 Programació d’ equips i sistemes industrials.

DESCRIPCIÓ:

Estudi d’ adreces IP i servidors DHCP d’una xarxa local.
Nocions de programació de pàgines web amb HTML i JavaScript.
Programació entorn consola amb el llenguatge de programació C.
Programació de sistemes microcontrolats amb C.

automatització FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

UNITATS FORMATIVES:

UF1 Incorporació al treball
UF2 Prevenció de riscos laborals

DESCRIPCIÓ:

Ens donarà coneixements sobre el mercat de treball al qual ens incorporarem en un futur, dels drets i deures que tenim com a treballadors, a més de proporcionar-nos les eines per a la recerca d’ocupació.
També aprendrem a identificar les situacions de risc derivades del treball i coneixerem els mitjans de prevenció i protecció.

automatització EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Empresa i Iniciativa Emprenedora

DESCRIPCIÓ:

Ens donarà coneixements sobre el món empresarial, les eines per desenvolupar la nostra creativitat i iniciativa per començar un projecte empresarial, desenvolupar un pla d’empresa i crear-nos així el nostre propi lloc de treball.

automatització PROJECTE D’AUTOMATITZACIÓ I ROBÒTICA INDUSTRIAL

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Projecte d'automatització i robòtica industrial

DESCRIPCIÓ:

Elaboració de la documentació d’un projecte on intervenen els coneixements impartits en els diferents mòduls del cicle relacionat amb un procés automàtic. En la majoria de casos es fa un projecte en acord amb l'empresa on s'està impartint la formació Dual per fer-lo el més real i professional possible.

FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Formació en Centres de Treball

DESCRIPCIÓ:

Realització de pràctiques en una empresa del sector efectuant tasques relacionades amb els continguts del cicle. Com a mínim es realitzaran 350 hores. Es podran iniciar a partir del 3r trimestre de primer curs.

mecatrònica SISTEMES MECÀNICS

UNITATS FORMATIVES:

UF1 Muntatge i ajustatge d'elements mecànics
UF2 Manteniment correctiu
UF3 Manteniment preventiu

DESCRIPCIÓ:

mecatrònica ELEMENTS DE MÀQUINES

UNITATS FORMATIVES:

UF1 Materials i tractaments
UF2 Cinemàtica de sistemes mecànics
UF3 Disseny de màquines

DESCRIPCIÓ:

mecatrònica PROCESSOS DE FABRICACIÓ

UNITATS FORMATIVES:

UF1 Determinació de processos de fabricació
UF2 Mecanització
UF3 Soldadura

DESCRIPCIÓ:

mecatrònica REPRESENTACIÓ GRÀFICA DE SISTEMES MECATRÒNICS

UNITATS FORMATIVES:

UF1 Representació gràfica
UF2 Disseny assistit per ordinador (CAD)

DESCRIPCIÓ:

mecatrònica CONFIGURACIÓ DE SISTEMES MECATRÒNICS

UNITATS FORMATIVES:

UF1 Documentació de projectes mecatrònics
UF3 Desenvolumpament de sistemes mecatrònics

DESCRIPCIÓ:

mecatrònica PROCESSOS I GESTIÓ DE MANTENIMENT I QUALITAT

UNITATS FORMATIVES:

UF1 Gestió del manteniment
UF2 Gestió de la qualitat

DESCRIPCIÓ:

mecatrònica SIMULACIÓ DE SISTEMES MECATRÒNICS

UNITATS FORMATIVES:

UF1 Simulació de cèl·lules robotitzades i prototips mecatrònics
UF2 Simulació d'estacions automatitzades

DESCRIPCIÓ:

En aquest mòdul es treballa amb programes informàtics que permeten crear entorns de treball similars als de qualsevol instal·lació industrial automatitzada. Es fan pràctiques amb el PC que permet parametritzar la maquinària mitjançant una comunicació amb la programació dels PLC es simules les instal·lacions per comprovar el correcte funcionament.

mecatrònica PROJECTE DE MECATRÒNICA INDUSTRIAL

UNITATS FORMATIVES:

UF1 Projecte de mecatrònica industrial

DESCRIPCIÓ:

DISTRIBUCIÓ

Download

SORTIDES

Professionals

 • Tècnic en desenvolupament i manteniment de sistemes automàtics de control de processos industrials i de robòtica industrial.
 • Tècnic en desenvolupament i manteniment de sistemes automàtics de gestió d’edificis (domòtica).
 • Tècnic en desenvolupament i manteniment de sistemes de comunicació industrial.
 • Tècnic en planificació i programació de processos de manteniment d'instal·lacions de maquinària i equip industrial.
 • Cap d'equip de muntadors d'instal·lacions de maquinària i equip industrial.
 • Cap d'equip de mantenidors d'instal·lacions de maquinària i equip industrial.

Acadèmiques

 • Estudis universitaris: Accés a diferents graus d’enginyeria amb una convalidació d’una part dels crèdits a cursar, especialment:
  • Enginyeria electrònica i automàtica
  • Enginyeria de disseny industrial
  • Enginyeria de l’energia
  • Enginyeria de sistemes de telecomunicació
  • Enginyeria elèctrica
  • Enginyeria electrònica de telecomunicació
  • Enginyeria en sistemes audiovisuals
  • Enginyeria en tecnologies industrials
  • Enginyeria mecànica
  • Enginyeria mecatrònica
  • Informàtica i serveis
  • Tecnologia de telecomunicació…
 • Estudiar altres cicles formatius de Grau Superior

DÍPTICS

Download

ACTUALITAT

CONCERT DE NADAL

Malgrat la pandèmia, el passat desembre vam poder tornar a celebrar el nostre concert de...

Més informació
DONACIÓ DE SANG A L'INSTITUT

El proper dimecres 19 de gener es farà una jornada de donació de sang a...

Més informació
Primer premi per al CFGM d'EPA

El nostre projecte "El fajol i les farinetes de fajol" ha estat premiat en el...

Més informació
NOVA REPRESENTACIÓ AL CONSELL ESCOLAR

Aquesta setmana s'han realitzat les votacions per renovar l'equip de membres del consell escolar. D'entre...

Més informació

ACCESSOS DIRECTEs

INS LA GARROTXA
enter-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram