Cicles Formatius grau superior

Automatització i robòtica industrial + Mecatrònica industrial

Aquests estudis estan encaminats a proporcionar els coneixements necessaris per poder realitzar bàsicament funcions de definició de producte, projecte, muntatge, instal·lació, logística i manteniment d’equips i sistemes automàtics i robots industrials.


Organització

Durada: 2.000 hores
Distribució: Intensiu, dos cursos
Horari : 1r matins, 2n tardes

OBJECTIUS

Disseny i desenvolupament de projectes d’automatització.

Construcció i posada a punt d’equips de mesura, control i regulació automàtics.

Muntatge i posada en servei de sistemes i instal·lacions automàtiques industrials.

Manteniment de sistemes automàtics i dels seus equips i instal·lacions associades.

Muntatge i posada en servei i programació de robots industrials.

ACCÉS
MÒDULS
DISTRIBUCIÓ
SORTIDES
DÍPTICS

ACCÉS

Per accedir a un Cicle Formatiu de Grau Superior s’ha de complir un dels requisits següents

 • Disposar del títol de batxillerat.
 • Haver superat el COU.
 • Disposar del títol d’FP2.
 • Disposar del títol de tècnic superior (CFGS) o equivalent.
 • Superar el curs d’accés a cicles formatius de grau superior (CAS).
 • Superar la prova d’accés als cicles formatius de grau superior.
 • Superar la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
 • Disposar de titulació universitària.

MÒDULS

SISTEMES ELÈCTRICS, PNEUMÀTICS I HIDRÀULICS

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Automatització elèctrica cablada
UF2 Automatització pneumàtica i electropneumàtica
UF3 Automatització hidràulica i electrohidràulica

DESCRIPCIÓ:

S’estudien i es realitzen muntatges pràctics de sistemes amb funcionament automàtic mitjançant circuits elèctrics, pneumàtics i hidràulics.
La pneumàtica utilitza la força de l’aire a pressió per generar moviments.
La hidràulica utilitza la força d’un líquid ( aigua, oli ...) a pressió per generar moviments.
Aquestes tècniques s’anomenen “Tècniques de fluid”.

SISTEMES SEQÜENCIALS PROGRAMABLES

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Instal·lació i muntatge d’autòmats programables ( PLC).
UF2 Programació d’autòmats programables
UF3 Disseny de sistemes seqüencials

DESCRIPCIÓ:

Un PLC (Autòmat programable) podríem dir que és una mena de PC industrial que serveix per controlar sistemes automatitzats.
En aquest mòdul s’explica detalladament què és i quines parts composen un PLC i com funciona. Tot de manera pràctica mitjançant la realització d’exercicis pràctics i petits projectes.

SISTEMES DE MESURA I REGULACIÓ

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Sensors, sistemes de condicionament i mesura i dispositius d'accionament.
UF2 Sistemes de regulació automàtica
UF3 Sistemes de mesura virtual i adquisició de dades
UF4 Estudi dels sensors i tècniques de regulació i control mitjançant ABP i Robots Didàctics

DESCRIPCIÓ:

Aquest mòdul té 4 unitats molt diferenciades:
A la primera unitat s’estudien, es proven i es connecten uns aparells anomenats sensors que permeten extreure informació sobre el nostre món físic (temperatura, posició, velocitat, etc.).
A la segona unitat s’estudien i es programen sistemes continus, com ara el control de la temperatura d’un forn, el control de velocitat d’un motor, etc.
A la tercera unitat es veuen i es configuren sistemes informàtics capaços d’adquirir dades i supervisar i visualitzar gràficament processos.
A la quarta unitat es construeix un petit robot autònom on s’integren algunes de les tècniques que s’han vist a les altres unitats o en altres crèdits.

SISTEMES DE POTÈNCIA

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Configuració d’Instal·lacions Elèctriques
UF2 Màquines elèctriques
UF3 Electrònica de potència

DESCRIPCIÓ:

Aquest mòdul té 3 unitats molt diferenciades:
A la primera unitat s’estudien els fenòmens físics que tenen a veure amb l’electricitat i el magnetisme amb l’objectiu de comprendre el funcionament de les instal•lacions elèctriques industrials i domèstiques.
A la segona unitat s’expliquen i s’utilitzen les màquines elèctriques industrials (motors de CC i de CA, transformadors i generadors).
A la tercera unitat s’expliquen les bases de l’electrònica de potència a la pràctica, tot muntant una font d’alimentació que pugui passar de CA a CC.

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA EN AUTOMATITZACIÓ I ROBÒTICA INDUSTRIAL

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Documentació gràfica en projectes d’automatització i robòtica industrial
UF2 Documentació escrita en projectes d’automatització i robòtica industrial
UF3 Pressupostos en projectes d’automatització i robòtica industrial

DESCRIPCIÓ:

S’explica el funcionament d’un programa informàtic de gestió de projectes elèctrics (EPLAN) per a elaborar els esquemes elèctrics, la distribució en armaris, plànols de mecanitzats, assignació d’articles, llistes automàtiques (elements, cables, mangueres, bornes, direccionament PLC, ...), etcètera, d’un projecte industrial d’automatització. S’assoleix un nivell suficient per a treballar professionalment amb aquesta mena de software.

SISTEMES PROGRAMABLES AVANÇATS

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Sistemes avançats de control industrial
UF2 Sensors avançats

DESCRIPCIÓ:

S’aprenen eines avançades de programació en PLC, com són les funcions parametritzades, i es treballa amb entrades i sortides analògiques amb connexió real no simulada. També es desenvolupa l’ús de memòries configurables (DB’s) i es presenten eines de programació amb llenguatge d’alt nivell (text estructurat, SCL i S7-GRAPH). També es fa una iniciació a la visió artificial i a les càmeres industrials en automatitzacions amb pràctiques reals.

ROBÒTICA INDUSTRIAL

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Configuració de robots industrials
UF2 Programació de robots industrials
UF3 Manteniment de robots industrials
UF4 Servo accionaments

DESCRIPCIÓ:

En aquest mòdul s’estudien, es manipulen i es programen a la pràctica braços robots industrials. Concretament el que es fa és programar el robot industrial utilitzant un programa simulador i posteriorment, un cop el programa funciona perfectament, es passa al programa al robot real per realitzar-ne els ajustatges finals. S’aprenen a programar els robots de les marques FANUC i ABB que són dels més utilitzats en el nostre entorn industrial.

COMUNICACIONS INDUSTRIALS

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Estructures i protocols de comunicacions industrials.
UF2 Sistemes de control i supervisió de processos
UF3 Xarxes industrials
UF4 Sistemes d’accés remot a processos industrials
UF5 Busos de comunicació en automatització d’edificis

DESCRIPCIÓ:

Es tracta d’un mòdul on es treballen aspectes de comunicacions entre els diversos dispositius que integren una instal·lació automàtica, així com l’accés i manteniment remot d’aquesta.
Es treballen també aspectes de monitorització de processos industrials, així com continguts d’automatització d’edificis amb bussos domòtics.

INTEGRACIÓ DE SISTEMES D’AUTOMATITZACIÓ INDUSTRIAL

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Planificació i gestió dels processos de muntatge.
UF2 Muntatge, programació i ajust dels sistemes d’automatització.
UF3 Posada en marxa dels sistemes d’automatització.
UF4 Planificació i gestió del manteniment dels sistemes d’automatització.

DESCRIPCIÓ:

Es tracta d’un mòdul molt pràctic on és treballa mitjançant projectes i de forma integrada les diverses competències adquirides als altres mòduls del cicle.

INFORMÀTICA INDUSTRIAL

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Equips, xarxes locals i entorns web.
UF2 Programació d’ equips i sistemes industrials.

DESCRIPCIÓ:

Estudi d’ adreces IP i servidors DHCP d’una xarxa local.
Nocions de programació de pàgines web amb HTML i JavaScript.
Programació entorn consola amb el llenguatge de programació C.
Programació de sistemes microcontrolats amb C.

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

UNITATS FORMATIVES:

UF1 Incorporació al treball
UF2 Prevenció de riscos laborals

DESCRIPCIÓ:

Ens donarà coneixements sobre el mercat de treball al qual ens incorporarem en un futur, dels drets i deures que tenim com a treballadors, a més de proporcionar-nos les eines per a la recerca d’ocupació.
També aprendrem a identificar les situacions de risc derivades del treball i coneixerem els mitjans de prevenció i protecció.

EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Empresa i Iniciativa Emprenedora

DESCRIPCIÓ:

Ens donarà coneixements sobre el món empresarial, les eines per desenvolupar la nostra creativitat i iniciativa per començar un projecte empresarial, desenvolupar un pla d’empresa i crear-nos així el nostre propi lloc de treball.

PROJECTE D’AUTOMATITZACIÓ I ROBÒTICA INDUSTRIAL

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Projecte d'automatització i robòtica industrial

DESCRIPCIÓ:

Elaboració de la documentació d’un projecte on intervenen els coneixements impartits en els diferents mòduls del cicle relacionat amb un procés automàtic.

FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Formació en Centres de Treball

DESCRIPCIÓ:

Realització de pràctiques en una empresa del sector efectuant tasques relacionades amb els continguts del cicle. Com a mínim es realitzaran 350 hores. Es podran iniciar a partir del 3r trimestre de primer curs.

DISTRIBUCIÓ

Download

SORTIDES

Professionals

 • Desenvolupar i mantenir sistemes automàtics de control de processos industrials i de robòtica industrial.
 • Desenvolupar i mantenir sistemes automàtics de gestió d’edificis (domòtica).
 • Desenvolupar i mantenir sistemes informàtics i de comunicació industrial.

Acadèmiques

 • Estudis universitaris: Accés a diferents graus d’enginyeria amb una convalidació d’una part dels crèdits a cursar, especialment:
  • Enginyeria electrònica i automàtica
  • Enginyeria de disseny industrial
  • Enginyeria de l’energia
  • Enginyeria de sistemes de telecomunicació
  • Enginyeria elèctrica
  • Enginyeria electrònica de telecomunicació
  • Enginyeria en sistemes audiovisuals
  • Enginyeria en tecnologies industrials
  • Enginyeria mecànica
  • Enginyeria mecatrònica
  • Informàtica i serveis
  • Tecnologia de telecomunicació…
 • Estudiar altres cicles formatius de Grau Superior

DÍPTICS

Download

ACTUALITAT

"Vola Arnau, vola "

Amb aquestes paraules llegides pels seus companys hem fet l'acte de comiat del nostre alumne,...

Més informació
TRES PREMIS SALVADOR REIXACH

Amb mascareta i complint totes les mesures de seguretat s’han pogut  celebrar els XX Premis...

Més informació
CONTINUEM TREBALLANT PER EIXAMPLAR HORITZONS .

Des de l'Institut seguim treballant perquè les estades Erasmus siguin una realitat en el futur!...

Més informació
SANT JORDI CONFINATS

El nostre centre té un costum ben arrelat com és la celebració del recital de...

Més informació

ACCESSOS DIRECTEs

INS LA GARROTXA
enter-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram