NOTÍCIES
CONTACTE
CICLES FORMATIUS Grau superior

Warning: Use of undefined constant DESC - assumed 'DESC' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/clients/client1/web503/web/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/components/classes/code-block.class.php(115) : eval()'d code on line 21

Automatització i robòtica industrial + Mecatrònica industrial

Aquests estudis permeten obtenir, en tres cursos, dos títols de Tècnic Superior:

Automatització i robòtica industrial
Mecatrònica industrial

El cicle es realitza en modalitat dual. Això significa que els estudiants alternen la formació a l'institut amb l'aprenentatge en empreses mitjançant pràctiques remunerades. Les principals empreses de la zona en el sector de la fabricació i automatització de maquinària industrial col·laboren en aquests estudis.

Aquests estudis estan encaminats a proporcionar els coneixements necessaris per poder realitzar funcions de definició de producte, projecte, construcció, muntatge, instal·lació, logística i manteniment d'equips i sistemes automàtics i robots industrials.


ACCÉS
MÒDULS
DISTRIBUCIÓ HORÀRIA
SORTIDES
DÍPTICS
Videos

ACCÉS

Per accedir a un Cicle Formatiu de Grau Superior s’ha de complir un dels requisits següents

 • Disposar del títol de batxillerat.
 • Disposar del títol de tècnic/a de grau mitjà formació professional o d’arts
  plàstiques i disseny.
 • Haver superat el COU.
 • Disposar del títol d’FP2.
 • Disposar del títol de tècnic superior (CFGS) o equivalent.
 • Superar el curs d’accés a cicles formatius de grau superior (CAS).
 • Superar la prova d’accés als cicles formatius de grau superior.
 • Superar la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
 • Disposar de titulació universitària.

MÒDULS

automatització SISTEMES ELÈCTRICS, PNEUMÀTICS I HIDRÀULICS

DESCRIPCIÓ:

S’estudien i es realitzen muntatges pràctics de sistemes amb funcionament automàtic mitjançant circuits elèctrics, pneumàtics i hidràulics.
La pneumàtica utilitza la força de l’aire a pressió per generar moviments.
La hidràulica utilitza la força d’un líquid ( aigua, oli ...) a pressió per generar moviments.
Aquestes tècniques s’anomenen “Tècniques de fluid”.

automatització SISTEMES SEQÜENCIALS PROGRAMABLES

DESCRIPCIÓ:

Un PLC (Autòmat programable) podríem dir que és una mena de PC industrial que serveix per controlar sistemes automatitzats.
En aquest mòdul s’explica detalladament què és i quines parts composen un PLC i com funciona, tot de manera pràctica mitjançant la realització d’exercicis pràctics i petits projectes.

automatització SISTEMES DE MESURA I REGULACIÓ

DESCRIPCIÓ:

Aquest mòdul consta de 3 unitats:
A la primera unitat s’estudien, es proven i es connecten uns aparells anomenats sensors que permeten extreure informació sobre el nostre món físic (temperatura, posició, velocitat, etc.).
A la segona s’estudien i es programen sistemes continus, com ara el control de la temperatura d’un forn, el control de velocitat d’un motor, etc.
A la tercera unitat es veuen i es configuren sistemes informàtics capaços d’adquirir dades i supervisar i visualitzar gràficament processos.
Per portar a terme totes les pràctiques del mòdul s'utilitzen els controladors LOGO! OBA8 i Arduino, que es programen amb diagrames de funcions i codi respectivament.

automatització SISTEMES DE POTÈNCIA

DESCRIPCIÓ:

Aquest mòdul consta de 3 unitats:
A la primera unitat s’estudien els fenòmens físics que tenen a veure amb l’electricitat i el magnetisme amb l’objectiu de comprendre el funcionament de les instal•lacions elèctriques industrials i domèstiques.
A la segona s’expliquen i s’utilitzen les màquines elèctriques industrials (motors de CC i de CA, transformadors i generadors).
A la tercera s’expliquen les bases de l’electrònica de potència a la pràctica, tot muntant una font d’alimentació que pugui passar de CA a CC.

automatització DOCUMENTACIÓ TÈCNICA EN AUTOMATITZACIÓ I ROBÒTICA INDUSTRIAL

DESCRIPCIÓ:

S’explica el funcionament d’un programa informàtic de gestió de projectes elèctrics (EPLAN) per elaborar els esquemes elèctrics, la distribució en armaris, plànols de mecanitzats, assignació d’articles, llistes automàtiques (elements, cables, mànegues, borns, direccionament PLC, ...), d’un projecte industrial d’automatització.
S’assoleix un nivell suficient per a treballar professionalment amb aquesta mena de software.

automatització SISTEMES PROGRAMABLES AVANÇATS

DESCRIPCIÓ:

S’aprenen eines avançades de programació en PLC, com són les funcions parametritzades, i es treballa amb entrades i sortides analògiques amb connexió real no simulada. També es desenvolupa l’ús de memòries configurables (DB’s) i es presenten eines de programació amb llenguatge d’alt nivell (text estructurat, SCL i S7-GRAPH). També es fa una iniciació a la visió artificial i a les càmeres industrials en automatitzacions amb pràctiques reals.

automatització ROBÒTICA INDUSTRIAL

DESCRIPCIÓ:

En aquest mòdul s’estudien, es manipulen i es programen a la pràctica braços robots industrials. Concretament el que es fa és programar el robot industrial utilitzant un programa simulador i posteriorment, un cop el programa funciona perfectament, es passa al robot real per realitzar-ne els ajustatges finals. S’aprenen a programar els robots de les marques FANUC, KUKA i ABB que són dels més utilitzats en el nostre entorn industrial.

automatització COMUNICACIONS INDUSTRIALS

DESCRIPCIÓ:

Es tracta d’un mòdul on es treballen aspectes de comunicacions entre els diversos dispositius que integren una instal·lació automàtica industrial, així com l’accés i manteniment remot d’aquesta.
Es fan les pràctiques amb els PLC, pantalles, variadors i perifèries descentralitzades de diferents busos de comunicacions industrials.

automatització INTEGRACIÓ DE SISTEMES D’AUTOMATITZACIÓ INDUSTRIAL

DESCRIPCIÓ:

Es tracta d’un mòdul molt pràctic on és treballa mitjançant projectes i de forma integrada les diverses competències adquirides als altres mòduls del cicle.
Es treballen projectes de programació de màquines processos amb autòmat programable. Seguidament es posen a punt les maquetes (configurades amb elements industrials reals: sensors, motors, cilindres pneumàtics...), es programen amb PLC i es posen en marxa. Finalment s'aprenen tècniques més complexes (Grafcets paral·lels, guia Gemma, ús de funcions per control d'actuadors...) per programar i posar en marxa una maqueta més complexa.

automatització INFORMÀTICA INDUSTRIAL

DESCRIPCIÓ:

Estudi d’ adreces IP i servidors DHCP d’una xarxa local.
Nocions de programació de pàgines web amb HTML i JavaScript.
Programació entorn consola amb el llenguatge de programació C.
Programació de sistemes microcontrolats amb C.

automatització PROJECTE INTERMODULAR D’AUTOMATITZACIÓ I ROBÒTICA INDUSTRIAL

DESCRIPCIÓ:

Elaboració de la documentació d’un projecte on intervenen els coneixements impartits en els diferents mòduls del cicle relacionat amb un procés automàtic. En la majoria de casos es fa un projecte en acord amb l'empresa on s'està impartint la formació Dual per fer-lo el més real i professional possible.

automatització EEB0_1 MÒDUL OPTATIU 1: APLICACIÓ SIST. AUTOM. EN MECATRÒNICA I

automatització EEB0_2 MÒDUL OPTATIU 2: APLICACIÓ SIST. AUTOM. EN MECATRÒNICA II

mecatrònica SISTEMES MECÀNICS

DESCRIPCIÓ:

En aquest mòdul s’estudiaran els elements que composen les màquines, els moviments lineals, circulars i la seva transmissió, mecanismes, reductors, embragatges i caixes de canvi, corretges, politges i cadenes. Es treballarà el muntatge, desmuntatge i posada en marxa de màquines, així com la realització d’operacions de reparació i modificació, diagnòstic d’avaries, elements de màquina i els diferents procediments i programes pel seu manteniment, documentació, i recanvis.

mecatrònica ELEMENTS DE MÀQUINES

DESCRIPCIÓ:

A l’hora de dissenyar o analitzar una màquina, cal partir de les lleis de la mecànica, l’aplicació de les quals permet determinar les forces i els moviments que intervindran.
La mecànica comprèn tres grans apartats: L’estàtica, la dinàmica i la cinemàtica. En primer lloc s’analitzen els aspectes relatius a l’equilibri de les forces que hi actuen i, en segon lloc, cal entrar en l’estudi cinemàtic i dinàmic, que comprèn l’anàlisi de les forces o els moviments que s’originen per tal que els mecanismes adoptats realitzin la funció que han de dur a terme.
En aquest mòdul treballarem amb toleràncies, aprendrem a determinar les forces que es generen en les barres i peces mòbils d’una màquina o estructura com a conseqüència de les forces que hi actuen i coneixerem diferents elements i mecanismes de transmissió de moviment, així com conceptes sobre el disseny de màquines i les característiques dels materials que les componen.

mecatrònica PROCESSOS DE FABRICACIÓ

DESCRIPCIÓ:

S’hi donen els coneixements teòrics i pràctics necessaris per treballar en un taller o en un entorn de fabricació mecànica. Aquests poden anar des de l’estudi dels diferents tipus d’eines i màquines fins als processos utilitzats a la indústria per fabricar peces i conjunts mecànics.
Els alumnes podran iniciar-se en l’ús del torn, fresadora i altres màquines-eina, a més de poder conèixer i practicar les diferents tècniques de soldadura més habituals.

mecatrònica REPRESENTACIÓ GRÀFICA DE SISTEMES MECATRÒNICS

DESCRIPCIÓ:

En aquest mòdul aprendrem a dibuixar peces, conjunts mecànics i plànols amb programes de disseny per ordinador, en 2 dimensions (AutoCAD ®) i en 3D (SolidWorks ®), seguint en tot moment la normativa adequada al disseny mecànic.
L’alumne podrà realitzar de forma gratuïta l’examen oficial de certificació de Solidworks que l’acreditarà en el coneixement d’aquest programa.

mecatrònica CONFIGURACIÓ DE SISTEMES MECATRÒNICS

DESCRIPCIÓ:

Un disseny òptim només pot aconseguir-se si es té en compte la interacció entre el sistema de control i l’estructura dinàmica des d’un primer moment, ja que el comportament dinàmic d’un sistema mecatrònic és àmpliament dependent de la seva configuració espacial. Això afecta inevitablement el funcionament i l’estabilitat del sistema de control.
En aquest mòdul es treballarà amb estructures d’alumini i robots pick and place, dissenyant estacions de treball a partir d’un model disponible tenint en compte paràmetres estructurals i de control.

mecatrònica PROCESSOS I GESTIÓ DE MANTENIMENT I QUALITAT

DESCRIPCIÓ:

L’adopció de sistemes i mètodes que assegurin la qualitat en el treball realitzat s’ha generalitzat en totes les empreses d’una certa entitat. ISO 9000 és un d’aquests sistemes, potser el més conegut. De la mateixa manera, les empreses també adopten sistemes i mètodes de treball per gestionar la prevenció d’accidents, la gestió dels seus residus i l’impacte ambiental de la seva activitat.
En aquest mòdul s’expliquen aquests mètodes i sistemes, adaptats a l’entorn productiu i a les oficines de disseny, i es procura que l’alumne s’adapti a treballar en tot moment segons les pautes que comporten (millora contínua, ordre, procediments i instruccions de treball, avaluacions de riscos, etc).

mecatrònica SIMULACIÓ DE SISTEMES MECATRÒNICS

DESCRIPCIÓ:

En aquest mòdul es treballa amb programes informàtics que permeten crear entorns de treball similars als de qualsevol instal·lació industrial automatitzada. Es fan pràctiques amb el PC que permet parametritzar la maquinària mitjançant una comunicació amb la programació dels PLC es simules les instal·lacions per comprovar el correcte funcionament.
La modelització i simulació de sistemes és una eina potent de suport per a la planificació, el disseny i l’avaluació de sistemes, així com per a la predicció del seu comportament i per a la seva optimització.
En aquest mòdul els alumnes podran simular el comportament de la màquina i redissenyar els components necessaris i la programació en funció dels resultats obtinguts en les anàlisis.
La lògica dels sistemes integrats (mecànica, sensòrica, software i electrònica) i la simulació de sistemes mecatrònics ens aproparà a la virtualització cinemàtica, elecció de materials dels sistemes, millora en la identifica­ció d’interferències i resolució de problemes en la fase de disseny.

mecatrònica PROJECTE INTERMODULAR DE MECATRÒNICA INDUSTRIAL

Es tracta de realitzar un projecte com a culminació dels estudis de manera que l’alumne pugui desenvolupar els coneixements adquirits en els diferents Mòduls Professionals cursats.
Aquest projecte consistirà en la confecció d’un pla de muntatge i/o manteniment d’una planta o equip industrial, un manual de funcionament, un informe diagnòstic d’avaries o altres, i es tindrà en compte la innovació i l’aplicació real de la solució plantejada a l’empresa a on s’han realitzat les pràctiques i el seu impacte.

mecatrònica IMC0_1 MÒDUL OPTATIU 1: AUTOMATITZACIÓ DE LA FABRICACIÓ

mecatrònica IMC0_2 MÒDUL OPTATIU 2: REPRESENTACIÓ GRÀFICA

IPO I: ITINERARI PERSONAL PER A L'OCUPABILITAT I

DESCRIPCIÓ:

Ens donarà coneixements sobre el mercat de treball al qual ens incorporarem en un futur, dels drets i deures que tenim com a treballadors, a més de proporcionar-nos les eines per a la recerca d’ocupació.
També aprendrem a identificar les situacions de risc derivades del treball i coneixerem els mitjans de prevenció i protecció.

IPO II: ITINERARI PERSONAL PER A L'OCUPABILITAT II

DESCRIPCIÓ:

Ens donarà coneixements sobre el món empresarial, les eines per desenvolupar la nostra creativitat i iniciativa per començar un projecte empresarial, desenvolupar un pla d’empresa i crear-nos així el nostre propi lloc de treball.

DIGITALITZACIÓ APLICADA ALS SECTORS PRODUCTIUS

SOSTENIBILITAT APLICADA AL SISTEMA PRODUCTIU

ANGLÈS PROFESSIONAL

DISTRIBUCIÓ HORÀRIA

Organització

Durada: 2.000 hores (1 títol) / 3.000 hores (2 títols)
Distribució: Intensiu: dos cursos (Títol: Automatització i robòtica industrial) / tres cursos (Títols: Automatització i robòtica industrial + Mecatrònica industrial)
Horari : 1r matins, 2n i 3r tardes + pràctiques en empreses (DUAL)

DESCARREGA'T L'HORARI

SORTIDES

Professionals

 • Tècnic en desenvolupament i manteniment de sistemes automàtics de control de processos industrials i de robòtica industrial.
 • Tècnic en desenvolupament i manteniment de sistemes automàtics de gestió d’edificis (domòtica).
 • Tècnic en desenvolupament i manteniment de sistemes de comunicació industrial.
 • Tècnic en planificació i programació de processos de manteniment d'instal·lacions de maquinària i equip industrial.
 • Cap d'equip de muntadors d'instal·lacions de maquinària i equip industrial.
 • Cap d'equip de mantenidors d'instal·lacions de maquinària i equip industrial.

Acadèmiques

 • Estudis universitaris: Accés a diferents graus d’enginyeria amb una convalidació d’una part dels crèdits a cursar, especialment:
  • Enginyeria electrònica i automàtica
  • Enginyeria de disseny industrial
  • Enginyeria de l’energia
  • Enginyeria de sistemes de telecomunicació
  • Enginyeria elèctrica
  • Enginyeria electrònica de telecomunicació
  • Enginyeria en sistemes audiovisuals
  • Enginyeria en tecnologies industrials
  • Enginyeria mecànica
  • Enginyeria mecatrònica
  • Informàtica i serveis
  • Tecnologia de telecomunicació…
 • Estudiar altres cicles formatius de Grau Superior

DÍPTICS

Download

Disseny i desenvolupament de projectes d’automatització.

Construcció i posada a punt d’equips de mesura, control i regulació automàtics.

Muntatge i posada en servei de sistemes i instal·lacions automàtiques industrials.

Manteniment de sistemes automàtics i dels seus equips i instal·lacions associades.

Muntatge i posada en servei i programació de robots industrials.

Disseny i desenvolupament de projectes de fabricació mecànica de maquinària industrial.

ACTUALITAT

LA XINXETA DEL JUNY

Ja teniu aquí la xinxeta , la revista del nostre institut. Aquest número està dedicat...

"ASSASSINAT o SABOTATGE ?"

Nous reconeixements pel Treball de l'Aniol Sucarrats i Costa 🚂🚂🚂 "Accident o Sabotatge ? El...

TOTS A FITXAR !!!!

Alumnat de #4esoinslagarrotxa de la matèria de Tecnologia dissenyen un dispositiu per tal que el professorat puguI...

OLIMPÍADA JUNIOR de GEOGRAFIA

Alumnat de #3esoinslagarrotxa de Socials paraticipen a la II Olimpíada Junior de Geografia organitza de per la @univgirona...

ACCESSOS DIRECTEs

INS LA GARROTXA
enter-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram