NOTÍCIES
CONTACTE

SOL·LICITUD DE TÍTOLS

Títol de l’ESO 

El títol de Graduat d’ESO és gratuït; no cal fer cap gestió, ja que la Secretaria el demana directament per a tots els alumnes que acrediten l’etapa d’ESO.  

Per tal de confirmar o esmenar les dades personals dels alumnes, abans de finalitzar el curs, els tutors repartiran un full de revisió de dades que caldrà retornar a la Secretaria abans de la data indicada en el mateix document. 

Títol de Batxillerat, Cicle formatiu de grau mitjà (Tècnic) i Cicle formatiu de grau superior (Tècnic Superior) 

La tramitació d’aquests títols comença amb la sol·licitud per part de la persona interessada i comporta el pagament de la taxa corresponent als drets d’expedició. La sol·licitud s’ha de fer amb l’imprès oficial disponible als centres educatius. 

Procediment per a la sol·licitud del títol 

Cal presentar a la Secretaria de l’institut o enviar la documentació al correu electrònic del centre ieslagarrotxa@xtec.cat:

 1. Sol·licitud degudament emplenada i signada.
 2. Fotocòpia del DNI o NIE.
 3. Certificat de qualificacions finals.

Amb aquesta documentació, Secretaria genera el full de pagament de les taxes, d’acord amb l’import vigent que marca el Departament d’Ensenyament. 

- Tenen dret a la reducció de la taxa: 

 • Els membres de família nombrosa de categoria general.
 • Els membres de famílies monoparentals.

- Tenen dret a l’exempció de la taxa:

 • Els membres de família nombrosa de categoria especial.
 • Les víctimes del terrorisme, així com els seus cònjuges i els seus fills.
 • Les persones amb discapacitat igual o superior al 33%.

Cal fer l’ingrés de les taxes a l’entitat bancària indicada i, un cop fet l’ingrés, retornar el resguard de pagament a Secretaria per tal que sigui expedit el Resguard del Títol, que té tots els efectes del títol, mentre aquest no s’expedeixi materialment i cal conservar-lo per poder recollir el títol un cop arribi al centre.  

En cas de no presentar el comprovant de pagament a Secretaria, s’aturaria la tramitació del títol.  

Recollida del títol 

Una vegada s’ha comunicat a l’alumne/a l’arribada del títol sol·licitat via carta postal o correu electrònic, per recollir-lo cal presentar la documentació següent:

 1. Original del DNI o NIE.
 2. Resguard del Títol (*).

En el cas de no poder recollir personalment el títol, es pot autoritzar una altra persona, la qual haurà de presentar la documentació següent: Resguard de títol (*)

 1. Resguard del títol (*).
 2. Document d’autorització.
 3. Fotocòpia del seu DNI.
 4. Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant del títol.

Nota: Els títols són nominals, per aquest motiu, el pare/mare/o tutor/a legal de l’alumne/a també ha de portar l’autorització per poder recollir el títol.  

(*) En cas de pèrdua del resguard de títol, es pot sol·licitar el lliurament presentant, a més de tota l’altra documentació, la sol·licitud de lliurament de títol sense presentar el resguard.

ACCESSOS DIRECTEs

INS LA GARROTXA
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram