NOTÍCIES
CONTACTE

Emprèn FP

L’emprenedoria es presenta com un valor bàsic que cada cop arrela més a la societat actual.  Des d’Europa hi ha una aposta ferma per impulsar l ’emprenedoria entre els estudiants com una competència bàsica per desenvolupar-se en un futur cada cop més canviant i variable.

És per això que la DGEFIRE crea el programa de foment i suport a l’emprenedoria en els ensenyaments professionals.

La nova formació professional incorpora, en tots els cicles formatius de grau mitjà i grau superior, continguts que tenen a veure amb el desenvolupament de competències relacionades amb l’esperit emprenedor.

Si ens situem en un entorn europeu, la definició d’esperit emprenedor es relaciona amb l’habilitat de transformar les idees en actes, com també amb l’habilitat de planificar i gestionar projectes per tal d’aconseguir determinats objectius. Les competències que s’hi relacionen són la creativitat, la innovació, l’assumpció de riscs i la capacitat de superació, especialment. Caldria desenvolupar aquestes competències de forma transversal per tal que els futurs professionals siguin capaços de gestionar correctament situacions d’innovació amb creativitat i siguin competents en autonomia personal, iniciativa, detecció d’oportunitats i captació de recursos. En aquest sentit, tant es pot ser emprenedor treballant en la pròpia empresa, com treballant per compte aliè (intraemprenedoria). 

OBJECTIUS:

 1. Definir i desenvolupar estratègies de relació en el camp de les capacitats emprenedores i la creació d’empreses o d’autoocupació.
 2. Establir xarxes de centres educatius que imparteixen ensenyaments professionals que col·laborin, es donin suport mutu i comparteixin estratègies i experiències d'emprenedoria.
 3. Afavorir les vies que facilitin la cooperació entre centres educatius.
 4. Consolidar una estructura organitzativa en el centre que planifiqui, impulsi i segueixi les estratègies en matèria de capacitats emprenedores i la creació d’empreses o d’autoocupació.
 5. Implicar equips de professorat i alumnat en el desenvolupament d'estratègies d’emprenedoria.
 6. Formar l’equip humà del centre en capacitats i competències emprenedores i la creació d’empreses o d’autoocupació.
 7. Valorar els processos i els resultats de les actuacions endegades i proposar-ne millores.

Els eixos d’acció per tal que l’emprenedoria sigui una realitat al centre són:

 1. La promoció: accions que facin que l’emprenedoria es vegi com una opció real i coneguda per al desenvolupament professional i personal.
 2. La formació: accions que donin les eines i coneixements necessaris per poder portar a terme les possibles iniciatives emprenedores que sorgeixin en el si de la comunitat educativa.
 3. Els canvis metodològics: la introducció de metodologies actives per crear el clima adient en el qual les iniciatives emprenedores puguin fer-se reals.
 4. La creació d’estructures: establir mecanismes que sistematitzin i consolidin el procés de gestió de l’emprenedoria en el centre.

Accions i activitats genèriques del projecte:

 • Projectes d’emprenedoria i plans d’empresa.
 • Campaments d’innovació.
 • Tallers de creativitat.
 • Tallers de creació d’empreses.
 • Participació en concursos d’emprenedoria: nivell local, comarcal i nacional.
 • Cursos de formació d’emprenedoria.
 • iFest

ACCESSOS DIRECTEs

INS LA GARROTXA
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram