NOTÍCIES
CONTACTE

Convalidacions cicles formatius

CONVALIDACIONS ENTRE CICLES FORMATIUS

​La convalidació és el procediment pel qual es reconeix i dona valor acadèmic als estudis oficials certificats per l’entitat competent.

Per poder sol·licitar una convalidació és requisit imprescindible estar matriculat en el cicle formatiu pel qual es demana la convalidació, però no és necessari estar matriculat en particular del mòdul professional o de les unitats formatives que es volen convalidar. Per tant, podeu, i recomanem, que sol·liciteu en el primer curs les convalidacions dels mòduls professionals o de les unitats formatives del segon curs que vulgueu convalidar juntament amb les del primer curs. La tramitació es farà a través de tutoria a l'inici de curs.

Les convalidacions obtingudes es traslladen a la documentació d’avaluació tenint en compte que:

 • Els mòduls professionals o unitats formatives convalidats de cicles formatius LOE es qualifiquen amb la nota obtinguda en el mòdul professional o UF cursada, a efectes del càlcul de la nota mitjana del cicle formatiu.
 • En el cas dels cicles formatius LOE, els mòduls professionals Formació i orientació laboral i Empresa i iniciativa emprenedora, tot i ser contextualitzats en cadascun dels cicles formatius, es convaliden i es traslladarà la qualificació obtinguda en el mòdul professional superat. Podeu consultar la convalidació a la taula corresponent.
 • En el cas dels cicles formatius LOE, el mòdul professional d'Anglès tècnic es convalida segons la taula corresponent.
 • Les unitats formatives i mòduls professionals convalidats a partir d'estudis anteriors a la LOGSE, de certificats oficials de nivell B1 o B2 de llengua estrangera, per tenir el certificat de nivell bàsic en prevenció de riscos laborals, o els derivats d'estudis universitaris, no portaran assignada cap qualificació; es farà constar com a convalidat i no computaran a efectes del càlcul de la nota mitjana.
 • El mòdul professional de Síntesi, en títols de grau mitjà, i Projecte, en títols de grau superior, no són objecte de convalidació.
 • El mòdul professional de Formació en Centres de Treball no pot ser convalidat, sinó objecte de l'exempció total o parcial.
 • L'experiència professional i la formació no formal no poden ser aportades per a la convalidació de mòduls professionals.
 • Les unitats formatives i els mòduls professionals que hagin estat prèviament convalidats no poden convalidar-se de nou per altres mòduls professionals o crèdits.

Els processos de convalidacions seran classificats segons qui l’ha de resoldre:

 • Convalidacions que aplica el centre educatiu directament: són aquelles que estan establertes en els decrets dels currículums i normativa de convalidacions.
 • Convalidacions singulars: seran totes aquelles que no pugui resoldre el centre i cal trametre a la DGFP (Direcció General de Formació Professional). Són convalidacions singulars aquelles a partir d’estudis de formació professional finalitzats o parcialment superats que no estan previstes en els decrets que estableixen els currículums i normativa de convalidacions i les convalidacions a partir d’estudis universitaris.

Per saber les convalidacions que podeu sol·licitar teniu a la vostra disposició les següents taules. Cal que seleccioneu el cicle en què estàs matriculat i en el qual vols sol·licitar la convalidació de mòduls professionals o unitats formatives. La columna de l'esquerra recull els estudis realitzats i finalitzats amb anterioritat i que donen dret a la convalidació.

Aquestes taules indiquen quines unitats formatives es poden convalidar a partir d’un cicle formatiu finalitzat o no i qui la resol segons el que hi consti:

 • C: La resol directament el centre educatiu.
 • D: És una possible convalidació singular i la resol la DGFP.
 • ND: Denegada per la DGF, per tant, no la sol·liciteu.
 • R: Indica que és un reconeixement de la mateixa qualificació obtinguda perquè es tracta de mòduls professionals o unitats formatives comuns a diferents cicles formatius.
 • En blanc o estudis que no apareixen a la taula: No existeix normativa ni precedent. Per tant, cal tractar-la com una convalidació singular: cal aportar estudis reglats (com per exemple, estudis universitaris).

Per a sol·licitar una convalidació cal presentar la sol·licitud de convalidació juntament amb la documentació corresponent dels estudis que donen dret a la convalidació i tramitar-ho a través de tutoria. Els documents a adjuntar són, segons el cas:

 • Certificat de qualificacions per unitats formatives, crèdits o assignatures segons el supòsit. El certificat de qualificacions que aporti l’alumne o alumna per acreditar els seus estudis ha de ser un certificat de qualificacions oficial expedit pel centre educatiu on s’han cursat els crèdits o mòduls superats corresponents (si es presenta un cicle LOE és imprescindible el detall de les unitats formatives aprovades). Tingueu en compte que els butlletins de notes o informes d’avaluació no són vàlids. 
 • En el cas de convalidacions a partir d’estudis universitaris, l’alumne o alumna ha d'aportar la documentació següent​: 
  • Original o còpia simple dels programes oficials de les matèries o assignatures cursades, degudament segellats pel centre universitari corresponent (pla d’estudis universitari). 
  • Certificat acadèmic de qualificacions oficial expedit per la universitat on constin les matèries cursades i superades per l'alumne o alumna. ​

L’alumnat ha d’assistir a classe i cursar les matèries fins que li sigui lliurada la resolució positiva o negativa de la convalidació (en el cas de les resolucions singulars poden trigar més de 4 mesos en ser atorgades). Si l’alumne/a ha cursat els mòduls o crèdits que preveia convalidar i ha estat qualificat positivament amb una nota superior a 5 pot renunciar a la convalidació un cop atorgada, prèvia comunicació per escrit a la secretaria del centre.

ACCESSOS DIRECTEs

INS LA GARROTXA
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram