NOTÍCIES
CONTACTE
Cicles Formatius grau superior

Projectes d’edificació perfil informàtica gràfica

Els estudis de projectes d’edificació permeten obtenir la capacitació professional per elaborar la documentació tècnica de projectes d’edificació, realitzar replanteigs d’obra i gestionar els documents per a la seva execució.


Organització

Durada: 2.000 hores
Distribució: Intensiu
Horari 2n curs: matins

OBJECTIUS

En aquests estudis es proporcionen els coneixements necessaris per col·laborar en projectes d’edificació, tant en el seu procés d’elaboració en l’oficina tècnica (projectant, dissenyant i configurant el projecte) com en el seguiment i planificació de l’obra durant la seva execució.
És una formació àmplia en el món de la representació i del disseny, amb el coneixement de les eines i aplicacions més actuals, al mateix temps que es dota de coneixements tècnics i pràctics suficients que faculten per al desenvolupament de l’exercici professional en l’execució de l’obra.
En definitiva, aquest cicle té com a objectiu donar els coneixements necessaris per ser un Delineant Projectista qualificat.

ACCÉS
MÒDULS
DISTRIBUCIÓ
SORTIDES
DÍPTICS

ACCÉS

Per accedir a un Cicle Formatiu de Grau Superior s’ha de complir un dels requisits següents

 • Disposar del títol de batxillerat.
 • Disposar del títol de tècnic/a de grau mitjà formació professional o d’arts
  plàstiques i disseny.
 • Haver superat el COU.
 • Disposar del títol d’FP2.
 • Disposar del títol de tècnic superior (CFGS) o equivalent.
 • Superar el curs d’accés a cicles formatius de grau superior (CAS).
 • Superar la prova d’accés als cicles formatius de grau superior.
 • Superar la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
 • Disposar de titulació universitària.

MÒDULS

REPRESENTACIONS DE CONSTRUCCIÓ

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Representació bàsica de projectes de construcció
UF2 Representació assistida per ordinador
UF3 Presentació i gestió documental de projectes de construcció

DESCRIPCIÓ:

S’estudien totes les eines de dibuix necessàries per a la representació de tota la documentació gràfica d’un projecte de construcció.
Es comença repassant conceptes bàsics de dibuix tècnic, dibuix a mà alçada i tipologia de plànols. Es treballa la representació gràfica assistida per ordinador amb Autocad 2D i 3D i, finalment, en la presentació i gestió de projectes s’utilitza sketchup i iniciació al 3dsMax studio i realització de maquetes.

AMIDAMENTS I VALORACIONS DE CONSTRUCCIÓ

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Amidaments i pressupostos
UF2 Control de costos

DESCRIPCIÓ:

Per poder conèixer el cost que tindrà una obra a partir del seu projecte cal saber tot el que intervé en la seva execució. O sigui, és necessari tenir una relació de totes les activitats a realitzar, tenint en compte els materials, la mà d’obra, la maquinària…,tot allò que fa falta per poder-ne realitzar l’obra.
La relació de les activitats, a més de tenir un ordre concret, s’ha de poder quantificar. O sigui, que es mesura la quantitat de cada una de les parts d’un edifici, per exemple: m2 de paret exterior, m3 de formigó per construir els pilars...Quan se’n coneix la quantitat es pot calcular el cost de cada una de les activitats i així arribar a saber el pressupost total de l’edificació.

REPLANTEIG DE CONSTRUCCIÓ

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Organització dels replanteigs
UF2 Replanteigs d’obres

DESCRIPCIÓ:

Una de les tasques que cal portar a terme a les obres de construcció és el seu replanteig, és a dir, passar la informació continguda en els plànols i projectes sobre el terreny. Per portar a terme aquesta feina cal conèixer tècniques de mesura i topografia, i saber utilitzar equips de topografia com taquímetres, nivells i estacions totals. En aquest mòdul es donen els coneixements en topografia i replanteig necessaris per fer aixecaments topogràfics i replantejar obres.

PLANIFICACIÓ DE CONSTRUCCIÓ

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Estudis i plans de seguretat
UF2 Planificació de projectes i obres

DESCRIPCIÓ:

Les dues unitats formatives que formen aquest mòdul tenen un contingut ben diferenciat però que es complementa.
Per una banda, s’aprèn a redactar els estudis de seguretat que acompanyen els projectes d’obres, així com els plans de seguretat que hi ha d’haver en tota obra durant la seva execució.
Per poder elaborar la documentació esmentada anteriorment cal conèixer el procés d’execució de les obres i és en l’apartat de planificació on s’aprèn.
En definitiva, el que s’estudia és cada una de les activitats que es porten a terme per poder construir una obra a partir del projecte tècnic i, a més, s'ordenen cronològicament per tal de controlar la durada de l’execució. O sigui, poder fer una correcta planificació.

INSTAL·LACIONS EN EDIFICACIÓ

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Instal·lacions d’aigua i electricitat.
UF2 Instal·lacions de gas, calefacció, climatització, ventilació i producció d’ACS.
UF3 Instal·lacions especials, de protecció contra incendis i de telecomunicacions.

DESCRIPCIÓ:

En aquest mòdul es donen els coneixements vinculats a la identificació, càlcul, dimensionat, descripció, representació i posta en obra de les instal·lacions amb què s’equipen els edificis.

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICACIÓ

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Limitació de la demanda energètica en edificis
UF2 Qualificació energètica en edificis

DESCRIPCIÓ:

S’analitzen els materials de què estan compostos els edificis des del punt de vista del seu comportament tèrmic. S’estudien els materials més adequats per aconseguir el màxim d’estalvi energètic.
Paral·lelament, s’analitzen els diversos sistemes de climatització en edificació i es calcula quins són els més eficients i quins els més respectuosos amb el medi ambient.
S’aprèn a calcular la classificació energètica i poder fer propostes per millorar-la.

DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES D’EDIFICACIÓ RESIDENCIAL

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Estudis previs de projectes d’edificació
UF2 Projecte Bàsic d’edificació
UF3 Projecte executiu d’edificació
UF4 Projectes d’edificació amb programari de modelatge

DESCRIPCIÓ:

En aquest mòdul s’aprèn la documentació tècnica completa que forma part d’un projecte d’edificació residencial (habitatge). Ara bé, el que ocupa la major part del mòdul és la part de documentació gràfica dels projectes: els plànols.
Al llarg del curs es va treballant sobre un mateix projecte. S’inicia escollint un terreny on ubicar un bloc d’habitatges i, seguint la normativa que li pertoca, es va desenvolupant una proposta d'un edifici.
Es dediquen vuit hores setmanals a aquest mòdul de manera que permet treballar en profunditat el contingut dels projectes d’habitatges i es realitzen plànols, des de distribució i façanes, fins a plànols d’estructures, d’instal·lacions, de seccions constructives...

DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES D’EDIFICACIÓ NO RESIDENCIAL

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Organització i desenvolupament de projectes d’instal·lacions en edificació
UF2 Documentació gràfica de projectes d’instal·lacions en edificació
UF3 Documentació escrita de projectes d’instal·lacions en edificació

DESCRIPCIÓ:

Aquest mòdul està encaminat a elaborar i gestionar, d’una forma molt pràctica, la documentació tècnica completa que forma part d’un projecte d’edificació no residencial, és a dir, que no ha de servir per a viure persones, amb una especial dedicació a tota la part d’instal·lacions; la seva definició, representació i dimensionat.
Al llarg del curs es va treballant sobre un mateix projecte a partir del qual es treballen tots els aspectes, des de la selecció de la seva ubicació i la normativa que l’afecta fins al detall de les instal·lacions que l’han d’equipar.

ESTRUCTURES DE CONSTRUCCIÓ

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Càlcul d’elements estructurals
UF2 Construcció d’elements estructurals
UF3 Terrenys i obres de terra

DESCRIPCIÓ:

Es tracta d’un mòdul on es donen les bases teòriques per a la definició i dimensionat d’estructures en la construcció.
Una part important és el coneixement en resistència de materials, la forma en què treballen els diferents elements que suporten una construcció i els esforços a què han d’estar sotmesos al llarg de la seva vida útil. Es fa un repàs a la normativa en matèria d’estructures i es donen a conèixer les diferents possibilitats estructurals en funció del material, com ara l’acer, el formigó armat, la fusta o les obres de fàbrica.

DISSENY I CONSTRUCCIÓ D’EDIFICIS

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Definició de projectes d’edificació
UF2 Solucions constructives en edificació
UF3 Estructures en edificació

DESCRIPCIÓ:

En aquesta matèria predomina el contingut teòric de coneixement dels materials més utilitzats en construcció i quina és la seva disposició en l’edifici. Es tracta de conèixer com pot estar composada una paret, una coberta, els sostres, els tancaments, les escales...tot el que defineix els edificis.
A la vegada, hi ha una part més pràctica de representació dels plànols d’un habitatge unifamiliar, d’acord amb les normatives que ho regulen. I és on s’apliquen els coneixements teòrics quant a realització i interpretació de plànols.

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Incorporació al treball
UF2 Prevenció de riscos laborals

DESCRIPCIÓ:

Aquest mòdul professional dona coneixements per incorporar-se en el mercat de treball i dels drets i deures que tenen els treballadors, a més de proporcionar les eines per a la recerca d’ocupació.
També s’aprèn a identificar les situacions de risc derivades del treball i es coneixen els mitjans de prevenció i protecció.

EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Empresa i iniciativa emprenedora

DESCRIPCIÓ:

Aquest mòdul dona coneixements sobre el món empresarial i les eines per desenvolupar la pròpia creativitat i iniciativa per començar un projecte empresarial; també es desenvolupa un pla d’empresa, per crear així el propi lloc de treball.

PROJECTE EN EDIFICACIÓ

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Projecte en edificació

DESCRIPCIÓ:

Aquest mòdul és variable en funció del treball fet a primer. A la primera part del curs es treballa i s’aprofundeix en programes de representació en 3D, i a la segona part es realitza un projecte pràctic i aplicable en aspectes d’eficiència i sostenibilitat.

FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Formació en Centres de Treball.

DESCRIPCIÓ:

Realització de pràctiques en una empresa del sector efectuant tasques relacionades amb els continguts del cicle.

INFORMÀTICA GRÀFICA

UNITATS FORMATIVES :

UF1 Disseny gràfic
UF2 Sistemes d’informació geogràfica

DESCRIPCIÓ:

Es un mòdul que es desenvolupa de forma exclusiva en aquest centre i el que pretén és donar una major amplitud als, ja de per si, importants coneixements en aplicacions informàtiques per a representació gràfica.
Es distribueix en dues unitats formatives molt diferents, una dedicada al disseny gràfic informàtic amb coneixement del programa photoshop, i una altra unitat dedicada a la geodèsia i la representació i informació del territori, amb aplicacions de sistemes d’informació geogràfica.

DISTRIBUCIÓ

Download

SORTIDES

Professionals

 • Desenvolupament de projectes i la supervisió i realització de plànols
 • Representació de plànols de projectes de construcció
 • Mesura i certificació d’unitats d’obra
 • Realització del seguiment de l’execució de l’obra
 • Administració, gestió i comercialització d’una petita empresa en el sector de la construcció
 • Lliure exercici de la professió
 • Despatxos d’arquitectura o enginyeria
 • Empreses constructores i contractistes d’obra d’edificació civil
 • Administracions públiques

Acadèmiques

Estudis universitaris amb accés directe i amb possibilitat de convalidar alguns dels crèdits a cursar en carreres afins com:

 • Arquitectura
 • Enginyeria de l’edificació
 • Enginyeria civil
 • Enginyeria Geomàtica
 • Topografia

Estudiar altres Cicles Formatius de Grau Superior

DÍPTICS

Download

ACTUALITAT

El 75% dels estudiants de Cicles Formatius troben feina

Prop del 75% dels estudiants de graus superiors de l’Institut la Garrotxa han aconseguit trobar...

Més informació
1r PREMI INNOVACIÓ DOCENT STEAM

El projecte STEAM sobre arquitectura sostenible ha rebut el 1r PREMI d'Innovació STEAM de la @politecnica.udg....

Més informació
DONACIÓ DE SANG

El nostre institut participa en la Marató de Donants de Sang de Catalunya. Aquest 2023...

Més informació
REC 2.0.

Sortida al REC 2.0. un festival eclèctic de moda, cultura i gastronomia que se celebra...

Més informació

ACCESSOS DIRECTEs

INS LA GARROTXA
enter-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram